Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Archif y Gyllideb

Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus caiff cynigion i Gyllideb 2015/16 eu hystyried gan y Cabinet ar ddydd Iau 19 Chwefror 2015 a chyfarfod y Cyngor LlawnDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ddydd Iau 26 Chwefror yn Neuadd y Ddinas.


Cynigion Cyllidebol 2015/16 (16.3mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cyfarfod y Cyngor Llawn 26 Chwefror -  Diwygiadau gan Grwpiau Plaid​


Derbyniwyd y Diwygiadau canlynol i eitem 7: Cynigion Cyllideb 2015/16 gan Grwpiau Plaid.  
 

Pasiwyd Diwygiad i’r Gyllideb Derfynol yng nghyfarfod llawn y cyngor ar 26 Chwefror 2015


 

Dyma’r dyddiadau pwysig o ran y broses o wneud penderfyniadau ar gyllideb 2015/16.

Dydd Gwener 21 Tachwedd

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion arbedion y gyllideb 2015/16 yn dechrau.

Dydd Llun 12 Ionawr 2015 (hanner dydd)

Yr ymgynghoriad cyhoeddus yn dod i ben.

Dydd Mawrth 3 Chwefror

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn cwrdd i drafod y cynigion ar y gyllideb

Dydd Mawrth 3 Chwefror

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn cwrdd i drafod y cynigion ar y gyllideb

Dydd Mercher 4 Chwefror

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion yn cwrdd i drafod y cynigion ar y gyllideb

Dydd Iau 5 Chwefror

Pwyllgor Craffu yr Economi a Diwylliant i gwrdd i drafod y cynigion ar y gyllideb

Dydd Llun 9 Chwefror

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad yn cwrdd i drafod y cynigion ar y gyllideb

Dydd Iau 19 Chwefror

Cyfarfod y Cabinet i lunio cyllideb derfynol arfaethedig 2015/16.

Dydd Iau 26 Chwefror

Cyllideb 2015/16 yn cael ei hystyried yng nghyfarfod y Cyngor Llawn yn Neuadd y Ddinas.

 

Bydd Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd yr wythnos hon yn ystyried cynigion cyllideb y weinyddiaeth ar gyfer 2015/16.
Cytunwyd ar y cynigion – a gyhoeddir yma (https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cyllid-y-cyngor/Cyllideb-y-Cyngor/Pages/default.aspx) - wedi ymgynghoriad saith wythnos o hyd a gynlluniwyd i gywain barn y cyhoedd ar y gwasanaethau y maen nhw’n ei deimlo sydd fwyaf pwysig iddynt, ac i ddechrau trafodaeth ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau ledled y ddinas.

Cynlluniwyd yr ymgynghoriad a gydiodd yn nychymyg dinasyddion Caerdydd i wneud y cyhoedd yn ymwybodol o’r diffyg anferth yn y gyllideb, sy’n gofyn gallu dod o hyd i £41.1m yng nghyllideb 2015/16 yn unig a £119m pellach dros y tair blynedd nesaf sy’n dilyn. (2016/17 – 18/19).
Mae cyfanswm cyllideb cyffredinol o £574m gan y Cyngor, ond dim ond £227 o hwnnw y gellir ei ddefnyddio i wireddu arbedion. Mae’r gweddill wedi ei ddiogelu ar gyfer meysydd fel ysgolion, archebion a thaliadau cyfalaf. 

Mae’n bosib felly y gallai’r Cyngor wireddu arbedion o £119m o gyllideb sy’n lleihau erbyn 2018/19 os yw gostyngiadau presennol Llywodraeth Cymru yn parhau, wedi ei gyfuno â’r pwysau ariannol cynyddol sy’n wynebu’r cyngor o ganlyniad i gynnydd yn y galw am wasanaethau. Gallai hyn olygu targed arbedion o fwy na 50% dros y pedair blynedd nesaf`.

Yn ystod y broses ymgynghori cwblhaodd 4,191 o bobl yr holiadur Newid i Gaerdydd, tra mynychodd 500 o bobl ddigwyddiadau ymgysylltu’r Cyngor ar draws y ddinas. Rhoddodd dros 21,016 o bobl eu barn drwy gyfrwng deisebau ac fe fwriodd 2,619 o bobl eu pleidlais mewn un pôl cymunedol ar un pwnc cyllidebol.
Y broses hon a’i gwnaeth yr ymgynghoriad cyllidebol mwyaf ymgysylltiol â’r cyhoedd a gynhaliwyd gan y Cyngor erioed a’r un redodd am y cyfnod hiraf.
Mae Cabinet y Cyngor wedi ystyried y farn gafodd ei hadrodd yn ofalus ac wedi ceisio ymgorffori blaenoriaethau'r cyhoedd tra'n ceisio gwneud toriadau llym i'w gyllideb.

Gwneir iawn am y diffyg o £41.1m yng nghyllideb 2016/16 yn y moddau canlynol:

 • Arbedion cyffredinol y cyngor o £35.7m o hynny bydd £15.3m yn cynrychioli lleihad mewn costau cyflogeion.
 • Cynnydd net yn y Dreth Gyngor i wireddu £5.4m

 

Gallai’r gyllideb arfaethedig hefyd weld lleihad cyffredinol yn niferoedd y staff o 587 CALl. Mae hyn yn cynnwys effaith posib modelau darparu amgen allasai weld 216 yn trosglwyddo o dan TUPE.

Mae rhai o brif argymhellion y cynigion cyllideb yn cynnwys:

 • Codi’r Dreth Gyngor bump y cant. Bydd hyn yn golygu cynnydd o 93c yr wythnos i eiddo ym Mand D ac yn cynrychioli cynnydd blynyddol o 2.99 y cant ar gyfartaledd dros y tair blynedd diwethaf.
 • Lleihau nifer yr uwch dîm rheoli o draean gan arbed £650,000
 • Lleihau costau rheoli a swyddogaethau swyddfa gefn
 • Cynyddu incwm allanol a nodi ffrydiau amgen o ariannu.
 • Archwilio dulliau gwahanol a mwy effeithiol o ddarparu gwasanaethau
 • Creu ail-ddyluniad o dim gwasanaethau fydd â’r dasg o ymrymuso cymunedau i fabwysiadu gwasanaethau eu hunain mewn rhai meysydd.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale: “Bu hon yn gyllideb hynod anodd a heriol. Mae graddfa’r toriadau sy’n ein hwynebu eleni, ac yn wir dros y tair blynedd nesaf, yn syfrdanol. Mae’n glir ei bod hi’n dod yn amhosib i’r Cyngor barhau i ddarparu gwasanaethau y mae ein dinasyddion wedi eu cymryd yn ganiataol fel hawl dros nifer o flynyddoedd. 
“Dyna paham i ni roi proses ymgynghori mor estynedig a manwl ar waith. Mae’n bwysig fod pobl yn deall yr heriau sy’n ein hwynebu. Mae’n allweddol hefyd, ein bod yn deall y gwasanaethau sydd anwylaf ganddynt.

 “Bydd y dyfodol yn edrych yn wahanol iawn os bydd y toriadau llym yma yn parhau a dyna paham ein bod ni wedi galw ar gymunedau i weithredu ac ymuno gyda ni i ail-siapio gwasanaethau ledled y ddinas.
“Rydym wedi ein calonogi gan y grwpiau amrywiol sydd wedi cynnig gwirfoddoli a'n cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol yn y dyfodol. Ond does dim dianc rhag y ffaith fod llymder yn ein gyrru ar hyd llwybr tywyll a diflas na fyddai neb yn dewis teithio ar ei hyd.”

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol a Pherfformiad, y Cyng. Graham Hinchey “Mae’r toriadau sy’n ein hwynebu yn ymosodiad ar ein cymunedau. Rydym yn cael ein gorfodi i wneud y toriadau hyn oherwydd yr agenda llymder. Ddois i ddim i fyd llywodraeth leol i ddiddymu gwasanaethau cyhoeddus. Byddai’n well gennyf fod mewn sefyllfa lle rydym yn buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer ein cymunedau ond mae cyfrifoldeb arnom fel cynghorwyr i sicrhau cyllideb gytbwys.”

Mae newidiadau allweddol i’r cynigion cyllideb yr ymgynghorwyd â’r cyhoedd yn eu cylch yn cynnwys:


Llyfrgelloedd

Mae’r cynnig gwreiddiol i arbed £283,000 rhwng saith cangen llyfrgell y ddinas wedi ei dynnu o’r cynigion cyllideb am flwyddyn wrth i ddulliau amgen o ddarparu gael eu trafod gyda grwpiau cymunedol a phartïon â diddordeb. Mae’r Cabinet yn ystyried cymeradwyo’i strategaeth llyfrgelloedd sy’n chwilio am bartneriaethau er mwyn cynhyrchu datrysiadau. Mae hefyd yn cydnabod efallai y bydd angen datrysiadau gwahanol ar wahanol lyfrgelloedd a bydd rhain yn destun ystyriaethau yn y dyfodol. 


Gwasanaethau Ieuenctid

Rhagdybir y bydd arbediad o £1.1m o fewn y gyllideb drwy ail-fodelu darpariaeth y Gwasanaeth Ieuenctid gyda’r nod o symud i fodel darparu newydd erbyn 2015/16. Bydd y Cyngor yn parhau i gefnogi darpariaeth ieuenctid ledled y ddinas, gan gefnogi’n uniongyrchol y ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau’r Cyngor a dargedir ar gyfer pobl ifanc a chymunedau sy’n wynebu’r angen mwyaf a darparu canolfan fynediad agored ym mhob un o chwech ardal cymdogaeth y ddinas.

Yn ystod cyfnod o bontio bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda phartneriaid a chymunedau i roi darpariaeth mynediad agored ledled y ddinas.


Gwasanaethau Chwarae

Rhagwelir model newydd ar gyfer chwarae plant fyddai’n golygu darpariaeth wedi ei dargedu yn fwy, tra bod gweithgareddau yn ymwneud a chwarae yn cael eu darparu gan sefydliadau eraill ar safleoedd amrywiol. Ni fyddai’r Cyngor yn rheoli na staffio Canolfannau Chwarae Plant wedi 31 Mawrth 2015. Fodd bynnag, bydd y Cyngor yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol sydd â diddordeb i greu cynlluniau busnes a chynlluniau gweithredu cadarn, fel y gallent gymryd awenau’r gweithgaredd a’r rheolaeth dros y safle. Yn y lle cyntaf gallai hyn olygu elfen o gyllid ‘rhoi ar ben ffordd’ gan y Cyngor. Gobeithir y gellir trosglwyddo rhai o’r safleoedd i reolaeth gymunedol erbyn diwedd mis Mawrth 2015. Caiff unrhyw adeiladau nad sydd wedi eu trosglwyddo i grwpiau cymunedol erbyn 31 Mawrth eu cynnal am hyd at chwe mis fel eu bod yn parhau mewn cyflwr rhesymol. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y Cyngor yn parhau i weithio’n ddiwyd gyda’r grwpiau cymunedol hynny i alluogi’r safleoedd yna i gael eu defnyddio at ddibenion cymunedol cyffredinol trwy brydlesi tymor byr neu drwyddedau am hyd at bum mlynedd. Bydd y Cyngor yn parhau i gomisiynu gwasanaethau chwarae wedi eu targedu yn cynnwys chwarae anabledd, chwarae cyfrwng Cymraeg a chynlluniau chwarae gwyliau ledled y ddinas.

Parciau

Fel cydnabyddiaeth o’r effaith gadarnhaol y mae Grwpiau Cyfeillion wedi eu cael ar leiniau gwyrddion ac ar barciau’r ddinas ac wedi gwrando ar bryderon godwyd gan y cyhoedd yn ystod yr ymgynghoriad, mae’r arbedion arfaethedig o safbwynt ail-fodelu’r Gwasanaeth Ceidwaid Parciau wedi eu lleihau o £30,000 yn 2015/16. Bydd hyn yn caniatáu i’r gwasanaeth barhau â’i waith maes gyda’r Grwpiau Cyfeillion am flwyddyn.

Canolfannau Dydd

Mae’r arbediad gwreiddiol o £800,000 wedi ei leihau i £400,000 yn 2015/16. Bydd hyn yn caniatáu i drefniadau amgen a modelau gwasanaeth amgen gael eu datblygu dros gyfnod o flwyddyn. Yn ystod yr adeg hwnnw bydd dull cam wrth gam ar waith ar gyfer cau canolfannau Gabalfa, y Tyllgoed, Llanrhymni a Threlái.

Caiff anghenion gofal pawb eu hadolygu er mwyn sicrhau bod eu anghenion gofal yn y dyfodol yn cael eu diwallu’n briodol. I rai pobl, bydd hyn yn golygu defnyddio adnoddau sy’n fwy cymunedol e.e. clybiau cinio, fydd yn cynnig gwasanaeth mwy lleol ac ymgysylltiol. Y nod fydd cadw pobl yn nes at eu cymunedau. I’r bobl hynny sy’n fwy agored i niwed ac a fydd angen mwy o wasanaethau wedi eu seilio ar adeiladau, caiff gwaith i ail-gomisiynu ei gwblhau. Nid yw mwyafrif y bobl yn mynychu canolfannau dydd ac mae eu hanghenion yn cael eu diwallu yn y cartref drwy gyfrwng gofal cartref. Bydd pobl â dementia yn parhau i gael eu gwasanaeth wedi ei ddarparu gan ganolfan ddydd amgen tra bod y cyngor yn ystyried gwasanaeth wedi ei ail-gomisiynu gyda’r trydydd sector.

Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol

Mae arbediad o £218,000 wedi ei gynnig yn dilyn newidiadau i wasanaeth cwnsela’r Tîm Alcohol a Chyffuriau Cymunedol. I gynorthwyo â pharhad y gwasanaeth, mae’r cyngor yn cynnig sefydlu cronfa un-tro i ddatblygu agwedd wirfoddoli’r gwasanaeth. Mae’r gwasanaeth cwnsela gwirfoddol yn ddarpariaeth hynod gost effeithiol ac er mwyn ei gynnal bydd y Cyngor yn cadw digon o adnoddau ar gyfer 2015/16 o safbwynt arbenigedd cwnselwyr i allu rheoli, cydlynu ac arolygu elfen wirfoddol y gwasanaeth.

(diwedd)

 

Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol Cyngor Dinas Caerdydd, Tim Gordon. Ffôn: 029 2087 2964 E-bost: timothy.gordon@caerdydd.gov.uk

Yn dilyn cymeradwyaeth gan Gabinet Cyngor Dinas Caerdydd ddydd Iau 20 Tachwedd 2014, mae cynigion cyllidebol 2015/16 bellach ar agor ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus tan 12pm ddydd Llun 12 Ionawr 2015. 

Mae’r dogfennau isod yn amlinellu ein cynigion cyllidebol: 
 
 
Mae’r ddogfen hon yn esbonio’r heriau y mae Cyngor Dinas Caerdydd yn eu hwynebu ac yn cynnig gwybodaeth am ein dull o ddelio â’n diffyg cyllidebol a sut y byddwn yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer y ddinas gyfan o ran materion sydd o ddiddordeb cyffredinol sy’n cael eu cyflwyno i ateb yr heriau ariannol
 
 

Cynigion gwasanaeth penodol:

 

Roedd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus ar gynigion y gyllideb ar gyfer 2015/16 rhwng 21 Tachwedd 2014 a 12 Ionawr 2015, gan bara saith wythnos. 


Roedd nifer o ffyrdd i bobl roi eu barn:


 • Drwy gwblhau’r holiadur ar-lein
 • Drwy lenwi copi papur o’r holiadur (1MB PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .  Roedd modd ei lawrlwytho o’r wefan, ac roedd copïau caled ym mhob un o’r Hybiau, Llyfrgelloedd a Chanolfannau Hamdden ledled Caerdydd
 • Cyfrannu at y drafodaeth ar-lein ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #cyllidebcdydd
 • Cyflwyno sylwadau ac ymholiadau i cyllideb@caerdydd.gov.uk 
 • Drwy fynychu un o’r digwyddiadau cynnwys y gymuned isod


​​​Lleoliad ​Amser
Hyb Butetown Dydd Mawrth 25 Tachwedd 4-7pm
Hyb Llanrhymni Dydd Gwener 28 Tachwedd 4-7pm
​Canolfan Gymunedol yr Eglwys Newydd ​Dydd Mawrth 2 Rhagfyr 4-7pm
Neuadd Gymunedol Plasnewydd Dydd Iau 4 Rhagfyr 4-7pm
 Yr Hen Lyfrgell, Canol y Ddinas ​Dydd Sadwrn 6 Rhagfyr 1-4pm
Canolfan Gymunedol Draenen Pen-y-graig Dydd Mercher 10 Rhagfyr 4-7pm 
​Canolfan Hamdden y Gorllewin ​Dydd Iau 11 Rhagfyr 4-7pm

 

Mae’r hyn y gwnaethoch ei ddweud wrthym wrthi’n cael ei roi mewn adroddiad a fydd yn mynd gerbron y Cabinet ac yn llywio penderfyniadau ar gyllideb 2015/16 Cyngor Dinas Caerdydd. Bydd yr adroddiad ar yr ymgynghoriad ar gael yma ar ddiwedd mis Ionawr.


Lawrlwythwch copi o'r amserlen sesiynau galw heibio (2MB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Lluniwyd Adroddiad ar y Canlyniadau a’r Adborth yn dilyn y cyfnod ymgynghori cyhoeddus ar y cynigion cyllidebol ar gyfer 2015/16 a gynhaliwyd rhwng 21 Tachwedd 2014 a 12 Ionawr 2015, gan bara saith wythnos. 

Gallwch weld y canfyddiadau yn y dogfennau canlynol:
Diolch i bawb a roddodd o’u hamser i anfon sylwadau atom, gwblhau’r holiadur neu fynychu digwyddiad.

About the City of Cardiff Council’s Equality Impact Assessment of proposed financial savings for the 2015/16 Budget

 
The Equality Act 2010 (“The Act”) sets a General Duty out that as a public body within Wales, the City of Cardiff Council is required to have due regard in its decision making processes (including financial decisions) to three factors:
 
 • To eliminate unlawful discrimination, harassment and victimisation,
 • To advance equality of opportunity, and
 • To foster good relations between people who share a protected characteristic (age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, religious belief and non-belief, race, sex, sexual orientation and Welsh Language) and those who do not. (Equality Act 2010).

 

Duties within the Act require that public authorities demonstrate that the financial decisions they make are carried out in a fair, transparent and accountable way and consider the needs and the rights of different members of the community.
 
The specific equality duties of the Act set out that a local authority needs to:
 • Make appropriate arrangement for assessing the likely impact of its policies and practices on its ability to comply with the General Duty;
 • Monitor these impacts; and
 • Publish reports in respect of any assessment.Budget Proposals Process 2015/16

 
The City of Cardiff Council has followed a vigorous process in identifying the Equality Risks associated with each of the budget proposals.  This process includes:

 

Month Action/s

July 2014
Budget proposals being requested by corporate finance team and guidance (developed by the equality team) being issued to Council Directorates.
September 2014 Directorates putting together a list of budget proposals and completing an equality risk screening document which identified the potential equality risks associated with each proposal.
October 2014 A budget proposal spreadsheet containing all proposals (including equality risk screenings) being sent by the corporate finance team to the equality team.
November 2014

The equality team reviewing the equality risk ratings and amending these ratings as appropriate. The amended spreadsheet returned to the corporate finance team.

 

The equality team identifying all proposals rated as either Red or a Red-Amber equality risk and therefore needing a completed equality impact assessment (EIA).

 

Directorates completing and returning draft EIAs to the equality team to provide advice and guidance on how EIAs could be improved.

November 2014 – January 2015 Budget proposals and draft EIAs made available to the public for a period of public consultation and engagement to commence.
21 Nov 2014 to 12 Jan 2015 Period of public consultation, including a series of “Changes for Cardiff” engagement and consultation events, giving citizens and communities the opportunity to provide feedback on the draft budget proposals.
January - February 2015  
Draft EIAs amended to reflect the results of public consultation and engagement.
 
Final completed EIAs will be produced enabling informed budget decisions to be made by Council.
February 2015 

Scrutiny Committees consider Cabinet’s final draft budget proposals, and make views know to Cabinet.

 

Cabinet recommends final proposals to Full Council.

 

Full Council meets to set the 2015/16 Council budget.

 

 

Equality Rating of draft Budget Proposals

 
An Equality Rating of draft Budget Proposals (23kb PDF)Link opens in a new window has been produced setting out all of the draft savings proposals for the 2015/16 Budget which have been given a Red or Red-Amber Equality Risk.  Each of the proposals given this rating will be subject to a full Equality Impact Assessment.
 
 

Draft Equality Impact Assessments of Budget Proposals

 
Below are Draft Equality Impact Assessments of budget the saving proposals, arranged by Directorate. 
The City of Cardiff Council is fully aware of the duty to consult around the protected characteristics on budget proposals. These initial draft assessments will be further developed and informed with the benefit of public and employee feedback received during the process of consultation, and Members will be provided with final assessment documents closer to the time that they are making decisions on the draft proposals.

 

Targeted Corporate Efficiency Savings - 2015/16

 

Budget Savings by Directorate:

 

Childrens

Communities, Housing and Customer Services

Corporate Management

Economic Development


Education and Lifelong Learning

Environment

Health and Social Care

Sport, Leisure and Culture

Drwy gynnwys pobl yn y broses o fynd i’r afael â’r heriau a wynebwn, a chynorthwyo grwpiau cymunedol a phreswylwyr i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu hardaloedd lleol, gallwn gynllunio dulliau darparu gwasanaeth newydd a chynaliadwy.  Bydd hyn yn rhoi mwy o gyfle i bobl leol gamu i'r adwy a chyfrannu at y gwaith o ddarparu gwasanaethau neu redeg cyfleusterau lleol.   
 
Er mwyn helpu pobl neu grwpiau sydd â diddordeb mewn helpu i ddarparu gwasanaethau neu redeg adeiladau priodol y Cyngor, rydym wedi creu’r Pecyn Cymorth Camu i'r Adwy (3.4MB PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​.​ 
 
 

Gweithdai Rhagarweiniol​


Os oes gennych ddiddordeb mewn ddarparu gwasanaethau, archebwch le ar un o'r gweithdai rhagarweiniol.Mae’r canlynol yn rhestr o’r eiddo yr ymgynghorir arnynt ar hyn o bryd gan gynnwys gwybodaeth benodol am y cyfleusterau hynny:
 

 • Llyfrgell Cathays (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Llyfrgell Radur (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Llyfrgell Rhiwbeina (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Llyfrgell Rhydypennau (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Llyfrgell Tredelerch (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Llyfrgell y Rhath (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Llyfrgell yr Eglwys Newydd (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Neuadd Cymunedol Treganna (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Prosiect Dusty Forge (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Ddydd y Tyllgoed (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Ddydd Gabalfa (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Ddydd Grand Avenue (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Ddydd Heol Minehead (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Ieuenctid Gabalfa (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Ieuenctid Llanrhymni (300kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Ieuenctid Tredelerch (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Chwarae Adamsdown (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Chwarae Trelai (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Chwarae Grangetown (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Chwarae Llanedeyrn (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Chwarae Llanrhymni (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​
 • Canolfan Chwarae Glan-yr-Afon (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Canolfan Chwarae Sblot (300kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • ​​