Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Archif y Gyllideb

Mae Cyngor Caerdydd yn wynebu her ariannol enfawr y flwyddyn nesaf gyda thoriadau o dros £50 miliwn i'r gyllideb o ganlyniad i doriadau ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru a phwysau cynyddol ar adnoddau presennol y Cyngor. 

 

Er mwyn arbed yr arian hwn, mae’n rhaid i ni newid ein dull o weithredu yn sylweddol.  Rydym wedi gwneud pob ymdrech i ddiogelu gwasanaethau â blaenoriaeth gan fabwysiadu dull gweithredu “cyngor cyfan” er mwyn lleihau costau. 


 • Adroddiad Ymgysylltu Cyllideb Chwefror 2014​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 • Amserlen Cyllideb 2014/15

  Dyma’r dyddiadau pwysig o ran y broses o wneud penderfyniadau ar gyllideb 2014/15.

  Dydd Iau 30 Ionawr::

  Caiff ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i arbed arian ar gyllideb 2014/15 ei lansio ar ôl Cyfarfod y Cyngor Llawn yn Neuadd y Ddinas a yna bydd ar gael ar-lein

  Dydd Llun 10 Chwefror:

  Dechrau cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu ar y cynigion i arbed arian ar gyllideb 2014/15 yn dechrau

  Dydd Iau 13 Chwefror::

  Yr ymgynghoriad cyhoeddus yn dod i ben 

  Dydd Iau 20 Chwefror:

  Cyfarfod y Cabinet i lunio cyllideb derfynol arfaethedig 2014/15

  Dydd Iau 27 Chwefror: 

  Trafod Cyllideb 2014/15 yng Nghyfarfod y Cyngor Llawn yn Neuadd y Ddinas

  Cynigion Cyllideb 2014/15  Cynnig Cyllideb 2014/15 - dydd Iau 30 Ionawr 2014

   

  Gwariant Rhaglen Cyfalaf 2014/15 - dydd Iau 30 Ionawr 2014

  Papurau ac Adroddiadau Cefndirol Defnyddiol


   

  Ceir dolenni i ddogfennau cefndirol defnyddiol ar gyfer cyllideb 2014/15 isod.

   

   

  Cynhaliwyd yr Ymgynghoriad Dewisiadau i Flaenoriaethau Cyllideb Caerdydd ym mis Rhagfyr 2013. Roedd hyn yn galluogi dinasyddion i roi eu barn ar flaenoriaethau'r gyllideb. Roedd yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau ac adnodd ymgynghori ar-lein. Mynychwyd y digwyddiadau a hwyluswyd gan aelodau'r Cabinet er mwyn gwrando ar farn a syniadau'r cyhoedd a rhanddeiliaid. Mae'r prif ddogfennau ymgynghori isod:

   


  Adolygiad o gyllid grantiau

  Yn Hydref 2013 cynhaliodd y Cyngor adolygiad o’r grantiau y mae’n eu rhoi i sefydliadau partner. Y flaenoriaeth oedd darparu gwasanaethau sy’n sicrhau’r canlyniad gorau posibl i ddinasyddion drwy gynnig proses gomisiynu decach, fwy atebol wrth sicrhau arbedion pwysig hefyd.


  Cymeradwywyd argymhellion yr adolygiad hwn gan Gabinet y Cyngor ar 10 Hydref 2013. 


  Dysgwch fwy am sut mae’r cynigion yn effeithio ar y grantiau dan sylw.  Grantiau nad ydynt yn Flaenoriaeth

  Yn y gorffennol, rydym wedi bod yn ffodus i allu ariannu amrywiaeth eang o sefydliadau, yn amrywio o’r rheini sy’n cynnig gwasanaethau hanfodol fel gofal a chymorth i’r henoed, i amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau llai. Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, ac o ystyried y cyfyngiadau ariannol difrifol, rydym yn blaenoriaethu’r gwasanaethau sy’n cefnogi nodau strategol y Cyngor ac sy’n cynorthwyo anghenion a nodwyd. Ar y sail hon, cytunodd y Cabinet i roi’r gorau i gefnogi rhai cynlluniau sy’n derbyn cyllid grant o fis Ebrill 2014.

   

  Rydym yn deall yr heriau y gall hyn eu hachosi i’ch sefydliad, ond rydym yn gobeithio y byddwch yn deall yr anawsterau y mae ein sefyllfa ariannol yn eu hachosi. Fodd bynnag, roedd adroddiad y Cabinet yn cydnabod y gwerth o sicrhau fod rhywfaint o gyllid ar gael ar gyfer blaenoriaethau y cytunwyd arnynt yn lleol ac mae hyn wedi arwain at sefydlu cronfa gymdogaethol newydd o £180,000 ar gyfer y chwe ardal partneriaeth cymdogaeth yn y ddinas.    I sicrhau y câi’r holl wybodaeth ei hystyried, ffurfiodd Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb ran o’r broses hon, ac fe’u lluniwyd yn seiliedig ar y posibilrwydd o golli eich grant. Gallwch eu gweld drwy ddilyn y ddolen isod.


  Gwasanaethau a Gomisiynir


  Mae’r cynigion y cytunwyd arnynt gan y Cabinet yn golygu y bydd cyfanswm y cymorth ariannol uniongyrchol sydd ar gael ar gyfer rhai gwasanaethau a ariennir gan grantiau ar hyn o bryd yn aros yr un faint. Fodd bynnag, byddwn yn comisiynu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnom gan ein sefydliadau partner drwy ymarfer caffael ffurfiol am gyfnod penodol o amser, gan gynnig gwell sefydlogrwydd i sefydliadau a’n dinasyddion.


  Byddwn yn parhau i gynnig cyllid grant i wasanaethau presennol nes i ni ddatblygu cynlluniau comisiynu a manylebau gwasanaeth priodol i gynnig y gwasanaethau sydd eu hangen arnom yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu adolygu gwasanaethau rydym yn eu comisiynu ar hyn o bryd ac, o bosibl, eu hail-lunio i sicrhau eu bod yn addas at y diben, yn gynaliadwy ac, yn hollbwysig, eu bod yn diwallu anghenion ein dinasyddion.  Rydym yn bwriadu cynnal nifer o weithdai gyda darparwyr trydydd sector dros y misoedd nesaf i weithio drwy rai o’r materion hyn. At hynny, cyn cynnal yr ymarfer caffael byddwn yn trefnu nifer o sesiynau ar y cyd â Busnes Cymru, rhan o Lywodraeth Cymru sy’n arbenigo mewn cynnig help a chymorth i fusnesau’r trydydd sector a Busnesau Bach a Chanolig ar sut i dendro’n llwyddiannus am gontractau. 


  Sefydliadau Seilwaith a Chydraddoldeb Allweddol


  Ein blaenoriaeth yw darparu gwasanaethau a fydd yn sicrhau’r canlyniadau gorau i ddinasyddion. Bydd y cynigion yn cynnig ffordd decach, fwy atebol o gomisiynu gwasanaethau i sicrhau ein bod yn cael y gwerth gorau am arian ar gyfer y gwasanaethau rydym yn eu hariannu.  Mae faint o gymorth uniongyrchol a roddwn i sefydliadau seilwaith a chydraddoldeb allweddol wedi cael ei leihau gan 10% ar gyfer blwyddyn ariannol 2014/15. Mae sefyllfa ariannu’r dyfodol hefyd yn edrych yn heriol a byddwn yn trafod gyda’r sefydliadau hyn i ystyried sut y gellid sicrhau sefyllfa ariannu fwy cynaliadwy drwy fwy o gydweithio ar draws sefydliadau.

   


  Mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn rhan o’r broses hon, ac fe’u lluniwyd yn seiliedig ar y posibilrwydd o golli eich grant. Gallwch eu gweld drwy ddilyn y ddolen isod.  Adroddiadau a Gwybodaeth Ategol
  Cysylltu â ni


  Mae croeso i chi gysylltu â’ch Swyddog Grantiau i wneud sylwadau neu i drafod y gwasanaeth a ddarperir gennych yn uniongyrchol.