Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Defnydd dros dro ac achlysurol

​​Hysbysiadau defnydd dros dro


Gall gweithredwr gamblo ddefnyddio’r safle at ddibenion gamblo dros dro, pan nad oes trwydded ar waith.  Ymhlith y safleoedd all fanteisio ar hyn mae gwestai, canolfannau arddangos, canolfannau cynadleddau a lleoliadau chwaraeon.


Gall gweithredwr gamblo ddefnyddio’r safle at ddibenion gamblo dros dro, pan nad oes trwydded ar waith.  Ymhlith y safleoedd all fanteisio ar hyn mae gwestai, canolfannau arddangos, canolfannau cynadleddau a lleoliadau chwaraeon.


Rhaid i’r hysbysiad gael ei gyflwyno i’r awdurdod trwyddedu o leiaf 3 mis ac 1 diwrnod cyn y diwrnod y bydd y digwyddiad gamblo’n cael ei gynnal, a rhaid copïo’r canlynol i mewn:


 • Y Comisiwn Gamblo
 • yr Heddlu
 • Comisiynwyr Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi; ac, os yn berthnasol
 • unrhyw awdurdod trwyddedu arall yn yr ardal lle mae’r eiddo.   Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005.


  Ffurflen gais Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro


  Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


  Trwyddedu,
  Cyngor Caerdydd,
  Neuadd y Sir,
  Glanfa'r Iwerydd,
  Caerdydd,
  CF10 4UW​​


  Ffioedd a chostau trwyddedau gamblo


  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 0300 123 6696)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
   Cod Didoli 52-21-06 ​
   Rhif y Cyfrif. 20408838
   Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​​

   Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.


  Hysbysiadau defnydd achlysurol


  Gallwch ddefnyddio hysbysiad defnydd achlysurol os bydd betio’n digwydd am 8 diwrnod neu lai yn ystod y flwyddyn calendr ar y ‘trac’ ac nad oes trwydded betio trac ar waith.


  Dylai perchennog y lleoliad neu’n gweinyddwr digwyddiadau roi gwybod i awdurdod trwyddedu’r cyngor a’r heddlu.  Nid oes modd gwrthwynebu ac nid oes cyfyngiad amser ar roi hysbysiad – gallai gael ei roi ar ddiwrnod y digwyddiad.   Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005


  Ffurflen gais hysbysiad defnydd achlysurol


  Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


  Trwyddedu
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Ddinas
  Caerdydd
  CF10 3ND 

  Ffioedd a chostau trwyddedau gamblo


  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 0300 123 6696)
  • Arian parod (mewn person yn unig, peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
   Cod Didoli 30-91-63
   Rhif y Cyfrif. 01467509
   Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​

   Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.  Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni.


  Cysylltu â ni

                     

   Ffôn Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: 0300 123 6696 (dilynwch yr opsiynau ar gyfer Trwyddedu Caerdydd).


  Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

   

  © 2022 Cyngor Caerdydd