Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Metel sgrap ac adfer darnau cerbydau modur

Os ydych am fod yn ddeliwr metel sgrap neu’n weithredwr adfer darnau cerbydau modur rhaid i chi gael trwydded i fasnachu.


Cofiwch, erbyn hyn mae’n drosedd talu am fetel sgrap ag arian parod.


Mae dau fath o drwydded:


Trwydded safle

Mae trwydded safle yn eich galluogi i fasnachu fel deliwr metel sgrap ar unrhyw safle, neu ar amryw safleoedd, yng Nghaerdydd. Os ydych hefyd am fasnachu rhwng safleoedd mewn awdurdod lleol arall bydd angen i chi wneud cais am drwydded gan yr awdurdod hwn hefyd.


Trwydded casglwr

Mae trwydded casglwr yn caniatáu i chi fasnachu fel casglwr symudol a gwerthu neu waredu metel yn ardal Caerdydd.  Mae hyn yn cynnwys gwerthu a gwaredu darnau o gerbydau modur y gellir eu hadfer.


Mae angen trwyddedau casglu ar wahân i bob ardal cyngor lle’r ydych yn casglu metel/darnau.

 

Sut i wneud cais


Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar fetel sgrap (237kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Gwneud Cais Ar-lein

 

Gwneud cais drwy’r post

 

Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

 

Oriau Agor


Dydd Llun - Dydd Iau:        8.30am – 5pm

Dydd Gwener:        8.30am – 4pm

 

Ynghyd â’r ffurflen gais, bydd angen i chi gynnwys y canlynol:


 

Faint fydd cost trwydded?


Ffioedd a chostau Trwyddedau Cyffredinol (244kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Gallwch dalu fel a ganlyn:


 • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
 • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
 • BACS:
  Cod Didoli 30-91-63
  Rhif y Cyfrif. 01467509
  Cyfeiriad: Banc Lloyds CCC, 1 Heol-y-Frenhines, Caerdydd, CF10 2AF

  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?


Mae pob trwydded deliwr metel sgrap yn destun cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod. Byddwn yn ymgynghori â'r heddlu a Chyfoeth Naturiol Cymru​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Os na chawn unrhyw sylwadau ac nad oes gennych unrhyw gollfarnau perthnasol, cewch eich trwydded.


Os cawn eich cynghori i wrthod eich cais, byddwn yn cysylltu â chi ac yn cael cyfle i wneud sylwadau ar eich cais. Yna bydd yr aelod perthnasol o’r Cabinet yn penderfynu ar y cais.


Rhaid dangos y drwydded ar y safle, neu ar gerbyd casglwr symudol, lle gall y cyhoedd ei darllen. Rhaid i werthwyr ddangos prawf adnabod perthnasol (prawf adnabod â ffotograff arno) wrth werthu – rhaid i ddeliwr gadw cofnod o hyn.

 

Rhagor o wybodaeth


Mae trwyddedau’n ddilys am 3 blynedd, ac yna mae’n rhaid eu hadnewyddu.


Er mwyn dal ati i fasnachu gallai fod angen i chi gael trwyddedau amgylcheddol eraill, fel trwydded cludo gwastraff. Ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael rhagor o wybodaeth.

 

Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni

                  

029 2087 1651