Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau personol

​​Nid oes gofyn i chi gael trwydded bersonol i gael eich cyflogi mewn tafarn neu fusnes arall sy'n gwerthu alcohol ond mae'n rhaid i safle sydd wedi'i drwyddedu i werthu alcohol gael Goruchwyliwr Mangre Dynodedig, sy'n gorfod bod â Thrwydded Bersonol.

Er mwyn gwneud cais am Drwydded Bersonol, mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn, a chynnal cymhwyster trwyddedu perthnasol. 

Nod y cymhwyster yw sicrhau bod deiliaid trwydded yn ymwybodol o gyfraith drwyddedu a'r cyfrifoldebau cymdeithasol ehangach sy'n ymwneud â gwerthu alcohol. 

Mae rhestr lawn o ddarparwyr cymwysterau trwydded bersonol ar gael ar GOV.UK ​​​​​​.​

​​Gweld y ffurflen gais am drwydded bersonol i werthu alcoholBydd hefyd angen i chi gyflwyno ffurflen ddatgelu erlyniad troseddol sylfaenol.​​​​​​

Y ffi am Drwydded Bersonol yw £37.

Bydd hefyd angen i chi ddarparu Datgeliad Sylfaenol gan y DBS​.

Rhaid dyddio'r datgeliad o fewn mis ar adeg y cais.

Sut i wneud cais

Mae’r ffurflenni perthnasol a rhagor o wybodaeth ar gael yma:   

  Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd atom (yn y post neu mewn person): 

  Trwyddedu
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Ddinas
  Caerdydd
  CF10 3ND

   

  Ffi trwydded bersonol yw £37.

   

  Y ffi ar gyfer diweddaru cyfeiriad neu gael trwydded newydd yw £10.50. 


  Ffioedd  a chostau trwyddedau alcohol ac adloniant (49kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​


  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 0300 123 6696)
  Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  Gallwch hefyd dalu drwy BACS:

  Cod didoli: 52-21-06
  Rhif cyfrif: 20408838​
  Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​


  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.

  Os nad oes gennych unrhyw gollfarnau, eich bod wedi’ch hyfforddi’n addas a’ch bod dros 18 oed, does dim rheswm pam na ddylech allu cael trwydded bersonol. 


  Mae gan yr heddlu 14 diwrnod i wrthwynebu cais. Os na fydd yr heddlu’n gwrthwynebu a bod y cais yn bodloni’r holl feini prawf, caiff y drwydded ei dyfarnu.

  Unwaith i chi gael y drwydded, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r Awdurdod am unrhyw newidiadau i’ch cyfeiriad. Mae’n drosedd dan Ddeddf Trwyddedu 2003 i beidio â gwneud hynny.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni 


  Cysylltu â ni

                    

   

  Ffôn Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: 0300 123 6696 (dilynwch yr opsiynau ar gyfer Trwyddedu Caerdydd).

  Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.​
  ​​​​​​
  © 2022 Cyngor Caerdydd