Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adolygu’r ddeddf drwyddedu

​Cyflwynodd Deddf Drwyddedu 2003 a deddfwriaeth gysylltiedig gyfres o fesurau i alluogi delio â safleoedd problemus. Un o’r mesurau mwyaf pwerus oedd rhoi system adolygu trwyddedau ar waith.


Gall awdurdodau neu bobl gyfrifol sy’n byw yn ardal safle trwyddedig wneud cais i’r awdurdod lleol adolygu’r drwydded.


Mae modd gofyn i adolygu trwydded safle pan fo tystiolaeth fod problemau’n gysylltiedig â’r amcanion trwyddedu, sef:


  • atal trosedd ac anrhefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • atal niwsans cyhoeddus
  • amddiffyn plant rhag niwed

Sut i wneud cais i adolygu trwyddedCyn ymgeisio rydym yn argymell darllen Adran 11 o’r Canllaw a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref (1mb PDF).​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ffurflen gais adolygu trwydded safle (200kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​.


Cwblhewch y ffurflen a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

 

Oriau Agor


Dydd Llun i dydd Gwener:       10:00am – 3pm


 

Ar hyn o bryd, gallwch ofyn i drwydded gael ei hadolygu am ddim.

 

Bydd yr Adran Drwyddedu yn hysbysebu’r cais am adolygiad ac yn hysbysu’r holl awdurdodau cyfrifol.

 

Cynhelir cyfnod ymgynghori am 28 diwrnod o’r dyddiad y daw’r cais i law.

 

Bydd yr Is-bwyllgor Trwyddedu yn cynnal gwrandawiad, yn ystyried y cais ac ar ôl clywed barn pob ochr yn dod i benderfyniad ynghylch y mater.  

 

Os bydd yr Is-bwyllgor yn barnu fod y safle yn methu â hyrwyddo unrhyw rai o’r amcanion trwyddedu mae gan yr Is-bwyllgor ystod o bwerau i fynd i’r afael â’r mater gan gynnwys diwygio/tynnu’r gweithgareddau trwyddedadwy, ychwanegu amodau at y drwydded, ac atal neu ddirymu’r drwydded.
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni


Cysylltu â ni​​

               


029 2087 1651


​​