Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Tacsis

Cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat

Ymgynghoriad

Dyma fanylion y Cynnydd mewn costau Cerbydau Hacni (9kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd . Gallwch gyflwyno gwrthwynebiadau i trwyddedu@caerdydd.gov.uk​ erbyn 17 Ionawr 2018.


Fel yr Awdurdod Trwyddedu i Gaerdydd, rydym yn gyfrifol am bennu amodau a chyhoeddi trwyddedau i sicrhau bod y cerbydau a ddefnyddir yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod gyrwyr yn addas a phriodol, yn ffit yn feddygol, yn wybodus a heb unrhyw gollfarnau perthnasol.

 

Sut i wneud cais


 

Mae canllawiau ar wneud cais ar y ffurflen, a dylech eu darllen cyn cwblhau’r cais. Dylech hefyd ddarllen amodau’r drwydded.

 

Ffurflen Gais Trwydded Gyrwyr Tacsi (PDF 452 KB)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Adnewyddu Blynyddol i Yrwyr Tacsi (PDF 423 KB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Trwydded Gweithredwr Llogi Preifat (PDF 28 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Trwydded Cerbyd Llogi Preifat (PDF 27 KB)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Trwydded Cerbyd Hacni (PDF 26 KB)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Llogi Preifat (PDF 331KB)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ffurflen Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni​ (PDF 331KB)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Cwblhewch y ffurflen(ni) perthnasol a’u dychwelyd mewn person (ni allwch wneud drwy’r post) i:


 

Swyddfa Cerbydau Cyhoeddus
Depo Bysus Sloper Road
Lecwydd
Caerdydd


 


Oriau agor:

 

Dydd Llun i ddydd Iau:     8.30am - 12pm a 1.30 – 4pm

Dydd Gwener:      8.30am - 12pm a 1.30 – 3.30pm


 

 

  • Trwydded yrru ddilys lawn gan y DVLA. Mae'n rhaid eich bod wedi meddu ar y drwydded hon ers o leiaf 12 mis
  • Pedwar ffotograff lliw maint pasbort. Rhaid iddynt fod yn ffotograffau diweddar, ni chânt fod yn llungopïau ac ni chewch fod yn gwisgo het neu sbectol haul
  • Prawf adnabod boddhaol gan gynnwys prawf o gymhwysedd i weithio yn y DU – mae manylion am ba ddogfennau y gallwch eu defnyddio ar y ffurflen gais
  • Eich Ffurflen Gais am Ddatgeliad wedi’i chwblhau (PDF 44 KB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .
  • Y ffi gywir


 

Hefyd, bydd angen i chi gyflwyno’r canlynol o fewn 6 mis i’ch cais:


 

  • Tystiolaeth o fod wedi dilyn cwrs BTEC Lefel 2 ‘Cyflwyniad i Rôl y Gyrrwr Tacsi a Cherbyd Llogi Preifat Proffesiynol’ yn llwyddiannus
  • Tystysgrif o lwyddiant gan Asesiad Prawf Tacsi a Cherbyd Llogi Preifat yr Asiantaeth Safonau Gyrru
  • Datganiad gan y DVLA yn egluro unrhyw ardystiadau neu dad-gymhwyso sydd wedi’i roi ar eich trwydded yrru
  • Tystysgrif feddygol a lofnodwyd gan eich meddyg eich bod yn gorfforol ffit i allu gyrru Cerbyd Hacni neu Logi Preifat.

Os yw’ch cais a’ch dogfennau ategol yn foddhaol bydd angen i chi brofi’ch gwybodaeth o ardal Caerdydd a chewch brawf ar y wybodaeth hon.


 

Mae’r prawf yn un ysgrifenedig a llafar. Mae manylion llawn am y rhain ar eich ffurflen gais.


 

Os byddwch yn llwyddo yn yr arholiad gwybodaeth, gallwch gael Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat.

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn cynnig rhoi dogfen ganllaw i hysbysu gyrwyr am gamfanteisio’n rhywiol ar blant a’r hyn y gallant ei wneud i helpu i gadw plant yn ddiogel. Gweler y ddogfen isod am ragor o fanylion.

Camfanteisio’n rhywiol ar blant – Adroddiad (83.9kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Camfanteisio’n rhywiol ar blant – Canllaw gyrwyr tacsis (4.1mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 ​​​​​​​​​
English