Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Croesfannau i gerbydau

​​​​Dan Ddeddf Priffyrdd 1980, mae’n rhaid i unrhyw un sydd am yrru ar draws y droedffordd er mwyn parcio ei gerbyd ar ei eiddo fod wedi adeiladu croesfan gerbydau awdurdodedig. 

Beth yw man croesi i gerbydau? ​


Mannau croesi yw lleoedd lle mae’r cwrbyn wedi’i ostwng o’i uchder arferol, ac mae’r palmant neu’r llain wedi’i gryfhau i gymryd pwysau’r cerbyd sy’n ei groesi. Mae hyn er mwyn osgoi niwed i’r palmant, y pibelli neu’r ceblau oddi tano.

Er mwyn adeiladu man croesi i gerbydau, mae’n rhaid i chi wneud cais i’r Cyngor am ganiatâd.

Os oes gennych eisoes fan croesi i gerbydau ar eich eiddo, ond mae angen ei ehangu, bydd rhaid i chi wneud cais am ganiatâd yn yr un modd. ​

Unwaith y mae eich cais am fan croesi i gerbydau wedi’i gymeradwyo, chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y contractwr yn cwblhau hysbysiad Agor Ffordd (Adran 50)​​​​​ cyn i unrhyw waith ddechrau, a bod yr holl waith a gyflawnir â gwarant am ddwy flynedd ar ôl ei gwblhau.
 

 

 
 
Rhaid i chi hefyd sicrhau bod gan eich contractwr o ddewis y canlynol mewn lle a rhaid eu cyflwyno wrth ymgeisio am gymeradwyaeth:

 
  • Prawf o Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus: O leiaf £10m
  • Prawf o Achrediad Gwaith Stryd: (Copi o'r ddwy ochr o'r Cardiau Cofrestr Cymwysterau Gwaith Stryd Goruchwylydd a Gweithredwr).

Sut mae gwneud cais

Gwnewch cais am Fannau Croesi i gerbydau ar-lein​​​​​​​. Bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf, ac yna dewis y ddolen ‘Croesfannau’ o’r gwymplen. 

​Amodau a Thelerau (102kb PDF)​​​​​​

Gallwch weld y Ffyrdd Dosbarthiadol yng Nghaerdydd ar y map isod.

176637.5:318024.6875|classroadnetwork|18000
Traffordd
Cefnffordd
Ffordd A
Ffordd B
Ffordd Ddosbarthiadol heb rif
 
Chwiliwch am eich cyfeiriad ar My Maps​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ o weld p’un a yw eich ffordd yn llwybr ddosbarthiadol.


 

Faint fydd hyn yn costio?

Ffi o £208 fesul Man Croesi i Gerbydau. Does dim modd ad-dalu’r ffi. Mae’n rhaid talu â cherdyn Debyd neu Gredyd cyn bod modd prosesu’r cais.​

Ar ôl i’ch cais Cerbyd yn Croesi gael ei gymeradwyo bydd rhaid i chi hefyd dalu ffi o £144.40 am Adran 50 – agor ffordd. 

Beth fydd yn digwydd nesaf?


Pan fyddwch yn cyflwyno’ch cais, bydd angen ei asesu i sicrhau bod yr holl fanylion angenrheidiol wedi’u nodi.
Pan fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo ac mae’r broses Man Croesi i Gerbydau’n gyflawn, byddwch yn derbyn cadarnhad dros e-bost gyda’r dogfennau a’r llythyr cyflwyno. Gallwch fewngofnodi yn ystod unrhyw gam i weld statws eich cais am groesfan i gerbydau​​​​​​.


 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd