Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Ffyrdd a phriffyrdd > Trwydded caffi stryd

Trwydded caffi stryd (Byrddau a Chadeiriau)

Mae Cyngor Caerdydd yn cefnogi ac yn annog pobl i ddarparu caffis stryd, gan eu bod yn cyfrannu’n gadarnhaol at ddelwedd y stryd drwy ychwanegu bywiogrwydd, lliw, bywyd a diddordeb ati.

Er hynny, mae'n bwysig eu bod yn cael eu gweinyddu a'u rheoli'n gywir er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r safonau uchel a ddisgwylir yng Nghaerdydd. Am y rheswm hwn, rhaid i chi gael trwydded gan y Cyngor yn y lle cyntaf cyn y gallwch chi agor caffi stryd ar briffordd.

Mae angen trwydded caffi stryd ar unrhyw gaffis, bwytai, tafarndai neu sefydliadau arlwyo eraill sy’n gweini bwyd a diod ar y safle.

Sut i wneud cais


Gallwch chi wneud cais am drwydded caffi stryd ar-lein​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​ ​. Efallai y bydd angen i chi greu cyfrif yn gyntaf. 


Y Strwythur Ffioedd:


  • ​1-2 bwrdd gyda hyd at 8 cadair/sedd:   £200
  • 3-4 bwrdd gyda hyd at 16 cadair/sedd: £500
  • 5-10 bwrdd gyda hyd at 40 cadair/sedd: £900
  • 11+ bwrdd gyda hyd at 40 cadair/sedd: £900, a £35 am bob cadair/sedd ychwanegol dros ben 40


At ddibenion pennu’r ffi, tybir bod gan fainc safonol 3 sedd.  


Rhaid i chi ddarllen y Telerau ac Amodau Caffis Stryd (273kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​  cyn gwneud cais. 
 


Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl i gais ddod i law, bydd ein Swyddogion Priffyrdd yn ei asesu ac os caiff y cais ei gymeradwyo dan delerau Deddf Priffyrdd 1980, mae gan y Cyngor ddyletswydd i hysbysebu ceisiadau am drwyddedau caffis stryd am o leiaf 28 diwrnod drwy arddangos hysbysiadau yn ardal y caffi stryd arfaethedig. Mae’r hysbysiadau hyn yn cynnwys manylion am y cynigion ac yn gwahodd sylwadau gan bobl y gallai'r caffi stryd effeithio arnynt. 


Os yw’r cyfnod 28 diwrnod wedi dod i ben ac mae’r cais yn cael ei gymeradwyo, cewch chi wybodaeth am sut mae talu mewn e-bost.  Nid yw trwydded yn ddilys cyn y telir y taliad llawn.


Cosbau

Mae cyfarwyddwr y cwmni neu’r cynrychiolydd awdurdodedig yn gyfrifol am sicrhau y glynir at yr holl Delerau ac Amodau (273kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

Pan ddaw i’r amlwg bod trosedd wedi’i chyflawni mewn perthynas â chaffi stryd, efallai y bydd mesurau gorfodi ac erlyniad.   

Pan fo busnesau’n methu â chydymffurfio, efallai byddwn yn mynd â’r byrddau a’r cadeiriau oddi ar y briffordd.​            

 

​​
​​​​​​
English