Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Caethwasiaeth Modern

​​Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern Blynyddol ar gyfer 2021-22​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​, sy'n nodi ein hymrwymiadau i sicrhau nad oes lle i gaethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl yn ein cadwyni busnes a chyflenwi.

Mae'r datganiad yn rhan o Bolisi Diogelu Corfforaethol cyffredinol y Cyngor ac yn nodi'r hyn rydym wedi'i gyflawni hyd yma i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern. Mae hefyd yn nodi'r ymrwymiadau rydym yn eu gwneud i reoli a lleihau'r risg y bydd caethwasiaeth neu fasnachu yn digwydd o fewn gweithrediadau o ddydd i ddydd.  

Datgelodd ystadegau o'r Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol ar gyfer 2020 fod 67 o atgyfeiriadau gan Gyngor Caerdydd, cynnydd sylweddol o ffigur 2019 o 10, gyda 64 o'r rheini'n blant a allai gael eu hecsbloetio drwy weithgarwch troseddol 'Llinellau Cyffuriau'. 

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Cyngor gwblhau hyfforddiant i'w helpu i adnabod arwyddion caethwasiaeth fodern ac i wybod y camau i'w dilyn mewn achosion tybiedig. Mae cyfleoedd hyfforddi Ymatebwyr Cyntaf amlasiantaethol COVID-ddiogel hefyd ar gael i alluogi gweithwyr i gydymffurfio â'u cyfrifoldebau statudol.

Mae gan gyflogeion ar draws yr awdurdod rôl allweddol i'w chwarae o ran nodi achosion o gaethwasiaeth fodern gyda chyrff a phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus yn y trydydd sector. Mae hyn er mwyn galluogi'r ymateb gorau posibl i ddioddefwyr posibl.​