Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safonau tai

​Mae dyletswyddau landlordiaid yn cynnwys cynnal a chadw wyneb allanol ac elfennau strwythurol yr eiddo yn ogystal â sicrhau bod y canlynol yn ddiogel ac yn effeithlon: 

Cyflenwadau dŵr, nwy a thrydan; 


 • systemau hylendid personol, glanweithdra a draenio;
 • oergelloedd a rhewgelloedd (os y’u darperir);  
 • systemau awyru;
 • system wresogi’r eiddo;
 • y system gwresogi dŵr. 


 

  Gallwch weld gwybodaeth fanylach am gyfrifoldebau landlordiaid​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan y llywodraeth ganolog.

  Tystysgrifau Perfformiad Ynni  ​

  Mae’r Dystysgrif Perfformiad Ynni yn rhoi gwybodaeth i ddarpar denantiaid am effeithlonrwydd yr eiddo o ran ynni.

   

  Ceir rhagor o wybodaeth am Dystysgrifau Perfformiad Ynni​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan y llywodraeth ganolog.


  System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai

   

  Y System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai (HHSRS) yw dull y llywodraeth o werthuso peryglon posibl cyflwr tai o ran iechyd.

   

  Asesir 29 o gategorïau o beryglon tai dan y system hon. Mae gan bob perygl bwysoliad a fydd yn helpu i bennu p’un a oes gan yr eiddo beryglon categori 1 (peryglon difrifol) neu gategori 2 (peryglon eraill).

   

  Mae dyletswydd gyffredinol ar awdurdodau lleol i sicrhau bod tai yn cael eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr da ac nad yw preswylwyr yn wynebu risg oherwydd peryglon iechyd a diogelwch yn eu heiddo.

  Ar ôl asesu eiddo byddwn yn cymryd camau priodol i sicrhau bod landlordiaid yn mynd i’r afael ag unrhyw bryderon a nodwyd. 

   

  Gallwch lawrlwytho’r Canllawiau HHSRS i landloridiaid a gweithwyr proffesiynol ym maes tai​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd o wefan y llywodraeth ganolog.

   

  © 2022 Cyngor Caerdydd