Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Gwastraff masnachol > Awgrymiadau a chyngor i fusnesau

Awgrymiadau a chyngor i fusnesau

Dyma rai syniadau ar sut i leihau faint o ddeunydd ailgylchu a gwastraff mae eich busnes yn ei gynhyrchu:


 • Gallwch leihau faint o bost sothach rydych yn ei gael drwy gofrestru eich busnes gyda’r Gwasanaeth Dewis Post​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Crëwch fannau ailgylchu sydd wedi’u labelu’n glir i gwsmeriaid a staff.
 • Trefnwch gasgliad ailgylchu cymysg – dyma’r ffordd hawsaf o ailgylchu.
 • Deunydd pecynnu a bagiau plastig: Peidiwch â defnyddio gormod o ddeunydd pecynnu.  Ailddefnyddiwch bethau fel bocsys cardfwrdd, deunydd pecynnu ac amlenni a gofynnwch i’ch cyflenwr am ddeunydd pecynnu y gellir ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu neu sydd wedi’i ailgylchu. Crëwch eich deunydd pecynnu eich hun o bapur newydd wedi’i dorri’n ddarnau a defnyddiwch bapur sgrap fel papur nodiadau.
 • Anogwch eich cwsmeriaid i ddefnyddio eu bagiau eu hunain yn lle bagiau plastig.
 • Bwyd a diod: Osgowch gwpanau a chyllyll a ffyrc plastig, a phrynwch napcynau sydd wedi’u gwneud o ddeunydd wedi’i ailgylchu. Ceisiwch osgoi defnyddio sawsiau mewn pecynnau unigol. Defnyddiwch gynhwysyddion y gellir eu hailddefnyddio. Ail-lenwch jygiau o ddŵr yn lle gwerthu poteli plastig. Crëwch fan ailgylchu a darparwch gadi bwyd os oes angen, er mwyn i’ch staff a’ch cwsmeriaid allu ailgylchu eu gwastraff.
 • Argraffu: Dylech ond argraffu pan fo hynny’n angenrheidiol, ac argraffwch ar ddwy ochr y dudalen i arbed papur. Defnyddiwch negeseuon e-bost yn lle llythyron neu negeseuon atgoffa, ac ailddefnyddiwch ochrau glân papur sydd wedi’i ddefnyddio i argraffu dogfennau mewnol. Ailgylchwch arlliwyddion a chetris inc. Gosodwch orsafoedd ailgylchu papur wrth ymyl llungopïwyr a pheiriannau argraffu.
 • Ceisiwch drwsio neu ailddefnyddio dodrefn, offer TG a ffonau symudol lle y bo’n bosibl, neu eu rhoi i elusen. Darllenwch sut i roi dodrefn i elusen a chael gwared ar eitemau swmpus
 • Compostiwch eich gwastraff bwyd
 • Ailgylchwch olew coginio
 • Ailgylchwch wydr  
 • Defnyddiwch ddeunydd glanhau crynodedig mewn cynwysyddion y gellir eu hail-lenwi
 • Ysgrifennwch bolisi mewnol ar gynaliadwyedd, yn enwedig os oes gennych drosiant uchel o staff


  Dolenni Defnyddiol


  Mae gwefan y Llywodraeth Ganolog​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am sbwriel busnes a masnachol, gan gynnwys sbwriel trydanol a’ch dyletswyddau storio.


  Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd fwy o wybodaeth am eich cyfrifoldebau cyfreithiol fel busnes o ran delio â sbwriel a deunydd ailgylchu.


  Mae’r Cynllun Craff am Wastraff​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn cynnig diweddariadau a newyddion rheolaidd am ailgylchu a lleihau sbwriel yng Nghymru, yn ogystal â'r ymgyrchoedd a’r cyngor diweddaraf.


  Darllenwch ein Canllawiau Cynllunio Ategol ar Gasglu a Storio Gwastraff (1.35mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  i gael rhagor o wybodaeth am sut y dylai busnesau masnachol storio gwastraff. 


  Cysylltwch â ni i gael cyngor


  I gael cyngor ar bob agwedd ar sbwriel a deunydd ailgylchu busnes, gallwch gysylltu â ni.  English