Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth yw rheoliadau adeiladu?


Rheoliadau Adeiladu yw:


  • ​Gofynion gweithdrefnol y mae’n rhaid i unrhyw un sy’n bwriadu cyflawni unrhyw gynnig a ddiffinnir dan y rheoliadau fel gwaith adeiladu eu bodloni. 

a

  • Set o ofynion swyddogaethol y mae’n rhaid i waith adeiladu wedi’i gwblhau eu bodloni er mwyn cyflawni safonau rhesymol o iechyd, diogelwch, lles a hwylustod y bobl mewn adeiladau neu o’u cwmpas. 


Diffinnir cwmpas a maint y projectau adeiladu y mae’r rheoliadau adeiladu yn berthnasol iddynt yn Rheoliad 3 y rheoliadau​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddeu hunain y gellir eu gweld yn: Fel arfer bydd eich pensaer/dyluniwr neu adeiladwr yn cadarnhau a oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu arnoch ond, yn y pen draw, perchennog yr adeilad neu’r person sy’n comisiynu’r gwaith sy’n gyfrifol am sicrhau y ceir cymeradwyaeth. 


Bydd timau o syrfewyr profiadol a chymwys iawn yn Adran Rheoli Adeiladu’r Cyngor yn archwilio cynlluniau, archwilio safleoedd lle bo gwaith ar y gweill a’ch cynorthwyo ym mhob cam o’r prosesau gweithdrefnol ac adeiladu. 


Nodwch nad yw caniatâd cynllunio​ yr un peth â chymeradwyaeth dan y rheoliadau adeiladu.  Yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen caniatâd i wneud gwaith adeiladu h.y. Caniatâd Cynllunio, a chymeradwyaeth dan y rheoliadau adeiladu h.y. sut bydd yr adeilad yn perfformio pan gaiff ei gwblhau. 


Fodd bynnag, ceir eithriadau, ac mae’n bosibl, ar gyfer mathau penodol o brojectau adeiladu, y bydd angen caniatâd (cynllunio) ond nid cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ac ar gyfer rhai mathau o brojectau adeiladu bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ond nid caniatâd (cynllunio). Dylech chi neu eich cynghorwyr sicrhau y ceir cyngor gan y Cyngor gan y gallai fod yn rhaid addasu neu symud unrhyw waith wedi’i wneud heb y caniatâd a/neu’r gymeradwyaeth berthnasol.  


Beth yw cost Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu?


Mae cost y broses o gymeradwyo rheoliadau adeiladu yn amrywio gan ddibynnu ar fath, natur a maint y gwaith adeiladu rydych yn cynnig ei wneud. Llywodraethir y costau gan y Rheoliadau Adeiladu (Costau Awdurdod Lleol) ac fe’u pennir gan nifer o ffactorau a ddiffinnir yn y rheoliadau hyn. 


Gellir gweld rhai o’r costau sy’n berthnasol ar ein tabl costau safonol (177kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​. Nid yw’n bosibl rhestru’r holl gostau ar gyfer yr holl gyfuniadau, mathau a graddfeydd o waith adeiladu posibl. Felly, mae cyngor ac arweiniad pellach ar gael trwy glicio ar unrhyw rai o’r dolenni ‘cysylltu â ni’. Gellir cysylltu â ni ar unrhyw  un o'r rhifau canlynol:


​029 2233 0383 ​029 2233 0382 029 2233 0381​
  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​