Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pridiannau Tir Lleol

​​​​​​​​​Chwiliadau Swyddogol Awdurdod Lleol​

Oherwydd yr achos presennol o COVID-19 byddwnyn gwneud rhai newidiadau i’r modd y caiff ein gwasanaeth ei gynnal.

 

Ni allwn dderbyn chwiliadau drwy’r post na sieciau. Allwch chi felly e-bostio eich ceisiadau chwilio i locallandcharges@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ynghyd â chynllun. Allwch chi wneud eich taliad drwy BACS os gwelwch yn dda. Caiff pob chwiliad ei ddychwelyd dros e-bost.


Enw Cyfrif: Cyngor Caerdydd

Banc:  Banc y Nat West, 96 Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 2GR

Cod Didoli: 52 21 06

Rhif Cyfrif: 20408838

Dyfynnwch Cyf: 72370 BL 101 ar gyfer pob taliad


E-bostiwch locallandcharges@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ pan fo’r taliad wedi ei wneud gan adael i ni gael cyfeiriad yr eiddo fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion a dychwelyd y chwiliad atoch chi. 

Os oes angen i chi gysylltu â ni yna defnyddiwch y cyfeiriad e-bost uchod.

 

Asiantau Chwilio Persono

Mae Neuadd y Sir bellach wedi cau i aelodau o’r cyhoedd.

Allwch chi ddilyn y drefn arferol o yrru rhestrau i mewn atom dros e-bost. Byddwn yn paratoi canlyniadau’r chwiliad a’u gyrru nhw atoch dros e-bost.

Mae modd gwneud chwiliadau ar ein gwefan gan ddefnyddio ein system fapio.​


 

Pridiannau Tir Lleol​

Mae Pridiant Tir Lleol yn gyfyngiad neu’n waharddiad sy’n rhwymol ar berchenogion olynol eiddo.

 

Mae is-adran Pridiannau Tir Lleol y cyngor yn cynnal chwiliadau swyddogol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol am dir ac eiddo yng Nghaerdydd.

Rydym yn cynnal Cofrestr Pridiannau Tir ac yn cadw’r gofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref.​


Chwiliadau Personol 
​​​

Fon rhestr o’r holl eiddo rydych am eu chwilio atom drwy e-bost neu ffacs ynghyd â chynlluniau ar gyfer pob eiddo (gyda’r eiddo wedi'i ddynodi’n glir).
 
 
  • ​Rhaid anfon y rhestr atom ar y diwrnod cyn eich bod am alw he​ibio, erbyn 12:00pm. 
  • Ni ellir gwneud unrhyw chwiliad a anfonir atom ar ôl 12:00pm ar y diwrnod canlynol. 
  • Ni chewch anfon chwiliad mwy na diwrnod ymlaen llaw. 
  • Nid ydym yn cynnig apwyntiadau. Os anfonir eich chwiliad atom cyn 12:00pm gallwch ddod i mewn ar unrhyw adeg y diwrnod canlynol yn ystod oriau agor. 
  • Dim ond un rhestr y derbyniwn fesul cwmni y diwrnod, ac ni all gynnwys mwy na 10 eiddo. 
  • I sicrhau ein bod wedi cael eich rhestr, gallwch ffonio ein swyddfa ar: 029 2087 2510. Ffôn Symudol: 07583123614/07583123622

 
Rhaid i leiniau sydd â chyfeirnod stryd gynnwys cyfeiriad llawn, nid rhif llain nac enw datblygiad. 

Ffioedd Chwilio


 
​Gallwch chwilio am ffioedd o 1 Ebrill 2021
​Eitem
Cost heb gynnwys TAWTAW​​​Cost yn cynnwys
TAW
​Ffurflen LLC1£6
​Dim TAW​£6
​Ffurflen CON29​£99.16
​£19.84
​£119
​Ffurflen CON29(O) 
Qs 4-22
£9
​£1.80​£10.80
Eiddo neu dir​​ ychwa​negol​​£13
​£2.60​£15.60
Chwiliadau personol
Am ddim
​Am ddim​​Am ddim

Dylech gynnwys copi o gynllun Arolwg Ordnans neu Gynllun Teitl gan ddynodi ffiniau’r ardal rydych am ei chwilio â choch. 

Rhaid talu pob ffi ymlaen llaw.  Gwnewch sieciau’n daladwy i ‘Cyngor Dinas Caerdydd’. 

Dydyn ni ddim yn derbyn cardiau credyd ond os hoffech dalu â cherdyn debyd cysylltwch â:

 

Gwasanaethau Cyfreithiol Costau Tir Lleol
Ystafell 410
Neuadd y Sir
Caerdydd 
CF10 4UW​
 

Ffôn: 029 2087 2510


​​Rydym yn ceisio ymateb i chwiliad ymhen 5 diwrnod gwaith. 

Draenio


I gael gwybodaeth am ddraenio rhaid i chi gysylltu â:​​
 
Dŵr Cymru
Pentwyn Road
Nelson
Treharris
CF46 6LY​
 
0800 052 0145 

Ffyrdd sy’n ffinio â’ch eiddo

Ni fydd ein hymateb chwiliad ond yn cyfeirio at y ffordd a enwir yng nghyfeiriad yr eiddo a roddir ym Mocs ‘B’ CON29. Os hoffech wybodaeth am unrhyw ffyrdd eraill wrth eich eiddo bydd angen i chi eu nodi ym Mocs ‘C’ a’u nodi’n glir ar eich cynllun chwilio. 

Perchenogaeth tir


I ddysgu am berchenogaeth tir bydd angen i chi wneud cais i:
 
Cofrestrfa Tir EM (Abertawe)
BLWCH SP 75
Gloucester
GL14 9BD​
 
0844 892 1111 

Cofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref


Cedwir y Gofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref gan yr is-adran Pridiannau Tir Lleol a gallwch ei gweld am ddim drwy apwyntiad neu ym mhorth mapio ar-lein. 
​​​​​
​​​​​