Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Pridiannau Tir Lleol

Mae Pridiant Tir Lleol yn gyfyngiad neu’n waharddiad sy’n rhwymol ar berchenogion olynol eiddo.

Mae is-adran Pridiannau Tir Lleol y cyngor yn cynnal chwiliadau swyddogol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol am dir ac eiddo yng Nghaerdydd.

Rydym yn cynnal Cofrestr Pridiannau Tir ac yn cadw’r gofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref. 

Chwiliadau Personol 


Rhaid anfon rhestr o’r holl eiddo rydych am eu chwilio atom drwy e-bost neu ffacs ynghyd â chynlluniau ar gyfer pob eiddo (gyda’r eiddo wedi'i ddynodi’n glir). 


Ffacs: 029 2082 7152

  • ​Rhaid anfon y rhestr atom ar y diwrnod cyn eich bod am alw heibio, erbyn 12:00pm. 
  • Ni ellir gwneud unrhyw chwiliad a anfonir atom ar ôl 12:00pm ar y diwrnod canlynol. 
  • Ni chewch anfon chwiliad mwy na diwrnod ymlaen llaw. 
  • Nid ydym yn cynnig apwyntiadau. Os anfonir eich chwiliad atom cyn 12:00pm gallwch ddod i mewn ar unrhyw adeg y diwrnod canlynol yn ystod oriau agor. 
  • Dim ond un rhestr y derbyniwn fesul cwmni y diwrnod, ac ni all gynnwys mwy na 10 eiddo. 
  • I sicrhau ein bod wedi cael eich rhestr, gallwch ffonio ein swyddfa ar: 029 2087 2510. 

Rhaid i leiniau sydd â chyfeirnod stryd gynnwys cyfeiriad llawn, nid rhif llain nac enw datblygiad.

Ffioedd Chwilio


Gallwch chwilio am ffioedd o 4 Gorffennaf 2016
​Eitem
Cost heb gynnwys TAW TAW​ ​Cost yn cynnwys
TAW
​Ffurflen LLC1 £6.00​ ​Dim TAW ​£6.00
​Ffurflen CON29 ​£92.00 ​£18.40 ​£110.40
​Ffurflen CON29(O) 
Qs 4-22
£9.00 ​£1.80 ​£10.80
Pob parsel ychwnegol​ ​£13.00 ​£2.60 ​£15.60
Chwiliadau personol
Am ddim
​Am ddim ​​Am ddim

Dylech gynnwys copi o gynllun Arolwg Ordnans neu Gynllun Teitl gan ddynodi ffiniau’r ardal rydych am ei chwilio â choch.


Rhaid talu pob ffi ymlaen llaw.  Gwnewch sieciau’n daladwy i ‘Cyngor Dinas Caerdydd’. 

Dydyn ni ddim yn derbyn cardiau credyd ond os hoffech dalu â cherdyn debyd cysylltwch â:


Pridiannau Tir Lleol
Ystafell 473
Neuadd y Sir
Caerdydd 
CF10 4UW

Neu 

Rhif uniongyrchol: 200753 
Bae Caerdydd

Ffôn: 029 2087 2510

Rydym yn ceisio ymateb i chwiliad ymhen 5 diwrnod gwaith.

Draenio


I gael gwybodaeth am ddraenio rhaid i chi gysylltu â:

Dŵr Cymru
Pentwyn Road
Nelson
Treharris
CF46 6LY

0800 052 0145

Ffyrdd sy’n ffinio â’ch eiddo
Ni fydd ein hymateb chwiliad ond yn cyfeirio at y ffordd a enwir yng nghyfeiriad yr eiddo a roddir ym Mocs ‘B’ CON29. Os hoffech wybodaeth am unrhyw ffyrdd eraill wrth eich eiddo bydd angen i chi eu nodi ym Mocs ‘C’ a’u nodi’n glir ar eich cynllun chwilio.

Perchenogaeth tir


I ddysgu am berchenogaeth tir bydd angen i chi wneud cais i:

Cofrestrfa Tir EM
Tŷ Cwm Tawe
Parc Menter Abertawe
Phoenix Way
Abertawe
SA7 9FQ. 

0844 892 1111


Cofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref


Cedwir y Gofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref gan yr is-adran Pridiannau Tir Lleol a gallwch ei gweld am ddim drwy apwyntiad neu ym mhorth mapio ar-lein.

​​​​
English