Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

​​​​​​

Er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU yn cynnig arian yn 2021/22 drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU. 

Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflawni prosiectau yng Nghaerdydd fel rhan o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.
Bydd ceisiadau llwyddiannus yn:

 • adeiladu ar fewnwelediad a gwybodaeth leol
 • cyd-fynd â chynlluniau strategol hirdymor ar gyfer twf lleol
 • targedu'r bobl fwyaf anghenus
 • cefnogi adnewyddu cymunedol 
 • ategu darpariaeth genedlaethol a lleol arall. 
Ffocws ar gyfer y Gronfa hon yw cefnogi arloesedd a syniadau newydd yn y meysydd hyn.

Pa fath o geisiadau yr ydym yn chwilio amdanynt?​

Rhaid i brosiectau ddarparu gweithgarwch sy'n cyd-fynd â Phrosbectws Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ a chyd-fynd ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi hyn:

 • Buddsoddi mewn sgiliau
 • Buddsoddi ar gyfer busnesau lleol
 • Buddsoddi mewn cymunedau a lle
 • Cefnogi pobl i gael gwaithMae Llywodraeth y DU yn rhagweld cefnogi amrywiaeth o brosiectau yn ôl thema a maint, ond anogir ymgeiswyr i sicrhau'r effaith fwyaf posibl a'r gallu i gyflawni drwy brosiectau mwy (£500,000+) lle mae hyn yn bosibl.

Gan fod 90% o'r arian sydd ar gael drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn arian refeniw a dim ond ar gael yn 2021/22, dylai prosiectau fod yn seiliedig ar refeniw yn bennaf, neu'n seiliedig ar refeniw yn unig. 

Ni chefnogir prosiectau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar adeiladu neu adnewyddu adeiladau'n sylweddol, prynu tir neu brynu darnau mawr o offer. 

Blaenoriaethau Lleol ​

Wrth ddewis y ceisiadau a fydd yn cael eu hanfon ymlaen at Lywodraeth y DU i'w hystyried, bydd Cyngor Caerdydd yn blaenoriaethu'r ceisiadau sydd â'r potensial mwyaf i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau lleol allweddol fel yr amlinellir yn Uchelgais Prifddinas, gweledigaeth y Cyngor i Gaerdydd ddod yn ddinas flaenllaw ar lwyfan y byd.
Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar bedwar prif faes:

 • Gweithio dros Gaerdydd - Sicrhau bod pawb sy’n byw ac yn gweithio yma yn gallu cyfrannu at lwyddiant y ddinas a manteisio arno.
 • Gweithio dros Gymru - Mae angen prifddinas lwyddiannus i greu Cymru lwyddiannus.
 • Gweithio ar gyfer y dyfodol - Rheoli twf y ddinas mewn ffordd gynaliadwy.
 • Gweithio dros wasanaethau cyhoeddus - Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu’n effeithlon, yn effeithiol ac yn gynaliadwy yn wyneb galw mawr a chyllidebau llai.Gallwch ddarllen mwy am y blaenoriaethau hyn drwy fynd i dudalen Uchelgais Cyfalaf Cyngor Caerdydd.

Sut y bydd Ceisiadau’n cael eu hasesu


Bydd Cyngor Caerdydd yn asesu pob cais a gyflwynir yn erbyn:

 • y meini prawf porth a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU – nid yw ceisiadau nad ydynt yn bodloni'r meini prawf hyn yn gymwys i gael cymorth a byddant yn cael eu gwrthod
 • i ba raddau y maent yn bodloni amcanion Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU
 • i ba raddau y byddai ceisiadau'n cefnogi’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau cymorth cyflogaeth a thwf lleolYn dilyn asesiad bydd Cyngor Caerdydd yn cyflwyno'r ceisiadau cymwys hynny sy'n bodloni Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU a blaenoriaethau lleol fwyaf i Lywodraeth y DU i'w hystyried, hyd at uchafswm o £3m yr un. 

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi canlyniad y broses asesu o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen. Bydd Cyngor Caerdydd yn ymrwymo i gytundeb ariannu gyda’r cynigwyr llwyddiannus. 

Cyflwyno Cais​


Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio Ffurflen Gais Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Ni dderbynnir ceisiadau a gyflwynir mewn unrhyw fformat arall.

Rhaid cyflwyno ceisiadau i Gyngor Caerdydd gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn: CommunityRenewal@cardiff.gov.uk

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 5pm ar 17 Mai 2021.

Mae Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn broses gystadleuol ac ni fydd Cyngor Caerdydd a Llywodraeth y DU yn cynnal trafodaethau â’r cynigwyr. 


​​​​