Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 Cymorth i Fusnesau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae amrywiaeth o gymorth ariannol ar gael i fusnesau sydd wedi dioddef oherwydd pandemig COVID-19.​
Gellir cael gwybodaeth fanwl ar wefan Busnes Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r grantiau canlynol:

 • Cronfa Cadernid Economaidd Ardrethi Annomestig Ardrethi Annomestig Ionawr 2022
 • Grant Dewisol Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 (Trosiant o dan £85,000)
 • Grant Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 (Trosiant dros £85,000)

 

Bydd ceisiadau ar gyfer Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 Ardrethi Annomestig yn agor yr wythnos sy'n dechrau ar 10 Ionawr 2022.


Bydd ceisiadau am Grant Dewisol Ionawr 2022 y Gronfa Cadernid Economaidd (Trosiant o dan £85,000) a Grant Ionawr 2022 y Gronfa Cadernid Economaidd (Trosiant uwchben £85,000) yn agor yr wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022.

Mae ceisiadau ar gyfer cronfa Gwydnwch Economaidd NDR ar agor o ddydd Mercher 12 Ionawr 2022.​Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd Ardrethi Annomestig yn gynllun grant cymorth busnes sy'n gysylltiedig â'r system Ardrethi Annomestig yng Nghymru (busnesau sy'n gweithredu o fewn eiddo busnes).

Diben y cynllun grant yw cefnogi busnesau gyda'u llif arian uniongyrchol a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd cyfyngiadau ychwanegol sy'n angenrheidiol i reoli lledaeniad COVID-19, yn dechrau ar 26 Rhagfyr 2021.

Bydd y cynllun yn rhoi cymorth i fusnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnyn nhw. Bydd y grantiau hefyd yn cefnogi busnesau'r gadwyn gyflenwi a all ddangos effaith sylweddol o fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant i'w mentrau o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol.

Bydd ceisiadau'n cael eu gwneud drwy wefan Cyngor Caerdydd.   Bydd rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut i wneud cais hefyd ar gael ar y wefan hon.

Cymhwysedd


Gwirio grant rydych yn gymwys i wneud cais amdano.

Grant​ Meini Prawf
Grant A: £2,000
 • Yn meddiannu adeilad ac yn atebol am ardrethi busnes
 • Busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden
 • Yn gymwys ar gyfer SBRR neu werth ardrethol o hyd at £12,000
 • Mae hyn hefyd yn berthnasol i dalwyr ardrethi sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol yn gweithredu yn y sector lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden 
Grant B: £4,000
 • Yn meddiannu adeilad (gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000) ac yn atebol am ardrethi busnes
 • Busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n derbyn rhyddhad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch
 • Mae hyn hefyd yn berthnasol i dalwyr ardrethi sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol yn gweithredu yn y sector lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden 
Grant C: £6,000
 • Yn meddiannu adeilad (gyda gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000) ac yn atebol am ardrethi busnes​
 • Busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n derbyn rhyddhad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

 Diben y gronfa hon yw cefnogi busnesau nad oes ganddynt eiddo neu nad ydynt yn gymwys i wneud cais am y Grant Ardrethi Annomestig. Ni allwch, ac ni ddylech, wneud cais am y grant hwn os ydych yn gymwys i wneud cais am grant Ardrethi Annomestig. Mae'r grant yn agored i fusnesau sydd â throsiant blynyddol o dan £85,000.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno'r Gronfa Cadernid Economaidd Ddewisol i Fusnesau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad yw'n hanfodol) gyda chymorth llif arian ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru ar 22 Rhagfyr 2021 i reoli lledaeniad COVID-19. Bydd y grantiau hefyd yn cefnogi busnesau'r gadwyn gyflenwi a all ddangos effaith sylweddol o fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant i'w mentrau o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol, ac sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'u refeniw gwerthiant drwy fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt.

Bydd ceisiadau'n cael eu gwneud drwy wefan Cyngor Caerdydd.   Bydd rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut i wneud cais ar gael ar y wefan hon.

Cymhwysedd


Gwirio grant rydych yn gymwys i wneud cais amdano.

Grant​​ Meini Prawf
Grant A: £500
 • Taliad i fusnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a busnesau'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig nad ydynt yn cyflogi unrhyw un heblaw am y perchennog, ac nad oes ganddynt eiddo. Rhaid bod y cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith wedi effeithio'n uniongyrchol ar fusnes.
 • Gyrwyr tacsi trwyddedig.
 • Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiant gan fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt. Nid yw'n ofynnol iddo gau ond mae'r cyfyngiadau a roddwyd ar waith wedi effeithio'n sylweddol ar drosiant. Mae effaith sylweddol yn golygu Gostyngiad o >40% ym mis Rhagfyr 2021 ac Ionawr 2022 o'i gymharu â Rhagfyr 2019 ac Ionawr 2020 (neu gyfnod dau fis tebyg os nad oedd y busnes yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019 Ionawr 2020.)
Grant B: £2,000
 • Lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sy'n cyflogi staff drwy PAYE (yn ogystal â'r perchennog). Rhaid bod y cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith wedi effeithio'n uniongyrchol ar fusnesau.
 • Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiant gan fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt. Nid yw'n ofynnol iddo gau ond mae'r cyfyngiadau a roddwyd ar waith wedi effeithio'n sylweddol ar drosiant. Mae effaith sylweddol yn golygu Gostyngiad o >40% ym mis Rhagfyr 2021 ac Ionawr 2022 o'i gymharu â Rhagfyr 2019 ac Ionawr 2020 (neu gyfnod dau fis tebyg os nad oedd y busnes yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019 Ionawr 2020.)

 


Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i thargedu at fusnesau yn y sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi sydd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol gan ostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill yn yr ymateb i Covid-19 i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn cefnogi:

 • Busnesau yr effeithiwyd arnynt rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022 ac y bu'n rhaid iddynt gau yn sgil rheoliadau o 26 Rhagfyr 2021.
 • Mannau Digwyddiadau ac atyniadau yr effeithiwyd yn sylweddol arnynt rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.
 • Busnesau eraill â mwy na 60% o effaith ar drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.


Ac sydd wedi profi effaith sylweddol drwy ostyngiad o 60% neu fwy mewn trosiant rhwng Rhagfyr 2021 a Chwefror 2022 o'i gymharu â mis Rhagfyr 2019 a mis Chwefror 2020.

Bydd ceisiadau i'r Gronfa Cadernid Economaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru, gyda throsiant o fwy na £85,000 yn agor yn yr wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022 ac yn parhau i fod ar agor am bythefnos lawn.

I gael rhagor o wybodaeth a mynediad i'r offeryn gwirio cymhwysedd, ewch i wefan Busnes Cymru.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​


Cymhwysedd


Gwirio grant rydych yn gymwys i wneud cais amdano.

 

FTE/Math​
Unrhyw fusnes a gaewyd gan reoliadau, Symiau Grant Sefydlog (ar gyfer y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 ac 14 Chwefror 2022)Gofodau Digwyddiadau ac atyniadau sydd ar agor ond sy'n profi trosiant is fel y'i diffinnir yn yr opsiynau, Symiau Grant Sefydlog (ar gyfer y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 ac 14 Chwefror 2022)Busnesau eraill sydd ar agor ond sy'n profi trosiant is fel y'i diffinnir yn yr opsiynau, Symiau Grant Sefydlog (ar gyfer y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 ac 14 Chwefror 2022)
1 - 3£5,000£3,500£2,500
4 - 9£10,000£7,000£5,000
10 - 49£15,000£12,000£7,500
50 - 99£20,000£15,000£10,000
100 + £25,000£20,000£15,000

​