Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 Cymorth i Fusnesau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae amrywiaeth o gymorth ariannol ar gael i fusnesau sydd wedi dioddef oherwydd pandemig COVID-19.​
Gellir cael gwybodaeth fanwl ar wefan Busnes Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

​Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Grantiau sy’n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 12 Mawrth 2021, mae dau grant newydd sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yn cael eu cyflwyno:

  • Bydd y cymorth ychwanegol yn helpu busnesau yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu heb fod yn hanfodol sy’n talu ardrethi annomestig a bydd yn gweithredu fel taliad ychwanegol i’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau. 
  • Bydd busnesau cymwys sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn derbyn taliad grant ychwanegol o £4,000. 
  • Bydd busnesau â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £500,000 yn derbyn £5,000. 
  • Nid oes angen i fusnesau sy’n talu ardrethi annomestig ac sydd eisoes wedi derbyn taliad drwy eu Hawdurdod Lleol ers y cyfnod atal byr ym mis Hydref weithredu a byddant yn dechrau derbyn taliad drwy’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn syth i’w cyfrif banc yn ystod mis Mawrth 2021. Fodd bynnag, i fusnesau sydd heb gofrestru gyda’u hawdurdod lleol, gallwch defnyddio'r ffurflen ar-lein. Bydd y cyfnod gwneud cais yn cau am 5pm ar 31 Mawrth 2021.​


Mae'r Gronfa Busnes Cyfyngiadau Estynedig bellach wedi cau i geisiadau newydd.


 

Sut i Ad-dalu Gostyngiadau Ardrethi Busnes Covid-19

Os ydych wedi cael egwyl 1 flwyddyn rhag Artrethi Busnes oherwydd Covid-19 ond eich bod am ad-dalu’r arian ewch i wefan Gov.uk​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddCynllun Kickstart

Gallwch ddefnyddio'r Cynllun Kickstart i greu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i bobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.

Dylai'r lleoliadau gwaith gefnogi'r cyfranogwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith ar gwblhau'r cynllun.

Mae cyllid ar gael ar gyfer:
  • 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos 
  • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig 
  • Cyfraniadau cofrestru awtomatig gofynnol cyflogwr


Mwy o wybodaeth am Gynllun Kickstart​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cynllun Cadw Swyddi

Gall holl gyflogwyr y DU gael cymorth i barhau i dalu rhan o gyflogau'r cyflogeion a fyddai fel arall wedi eu diswyddo yn ystod yr argyfwng hwn.​ I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ganllawiau GOV.UK ynghylch y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. ​​


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Coronafeirws

Cymorth i BBaChau gyda throsiant hyd at £45 miliwn i gael cyfalaf gweithio (gan gynnwys benthyciadau, gorddrafftiau, cyllid anfonebau a chyllid asedau) gwerth hyd at £5 miliwn ac am hyd at 6 blynedd.  Dysgwch fwy am gynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil Coronafeirws​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

Bydd y cynllun hwn yn caniatáu i chi hawlio grant trethadwy gwerth 80% o'ch elw masnachu hyd at uchafswm o £2,500 y mis am y 3 mis nesaf. Bydd modd ymestyn hyn os oes angen. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau GOV.UK ynghylch y Cynllun Cymorth Incwm Hunan-gyflogaeth​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Caiff taliadau Treth Incwm sy'n ddyledus ym mis Gorffennaf 2020 dan y System Hunanasesu eu gohirio tan fis Ionawr 2021.  Mae hwn yn gynnig awtomatig ac nid oes angen unrhyw geisiadau. Ni fydd unrhyw gosbau na llog am dalu'n hwyr yn cael eu codi yn y cyfnod gohirio. 

Gohirio Taliadau TAW 

Cynorthwyir busnesau drwy ohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) am 3 mis.  Bydd y gohiriad yn gymwys o 20 Mawrth 2020 tan 30 Mehefin 2020.  ​Darllenwch ganllawiau GOV.UK ynghylch gohirio taliadau TAW oherwydd coronafeirws​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​.

Arian brys ar gyfer teledu a digidol

Cronfa Datblygu Teledu Brys

Nod y Gronfa Datblygu Teledu Brys​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yw darparu cymorth ariannol uniongyrchol i gwmnïau cynhyrchu annibynnol cynhenid yn ystod argyfwng Coronafeirws. 

Bydd cymorth ar gael i gwmnïau ddefnyddio'r amser, pan na ellir cynhyrchu, i ddatblygu projectau a fydd yn eu rhoi mewn sefyllfa gryfach i gadarnhau comisiynau unwaith y bydd y dull arferol o weithio yn ailddechrau. 


Gronfa Datblygu Digidol Brys 

Bydd y gronfa (EDDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn darparu cymorth ariannol uniongyrchol ar gyfer gemau, animeiddio, asiantaethau digidol a busnesau digidol creadigol yn ystod y pandemig hwn.  Y nod yw cefnogi cadw eiddo deallusol gan gwmnïau cynhenid a fydd, yn ei dro, yn eu helpu i dyfu, a hefyd i alluogi cwmnïau creadigol digidol i ddatblygu gwasanaethau newydd a gwella neu gyflwyno llwyfannau newydd ar gyfer cynnwys digidol.​Pecyn cymorth busnes gwerth £1.4bn i helpu busnesau ledled Cymru

Mae’r cymorth hwn yn cyfateb i'r mesurau yn Lloegr sy'n rhoi hwb y mae mawr ei angen i fusnesau bach sy'n ei chael hi’n anodd ymdopi ag effaith yr argyfwng Coronafeirws.


Cynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes

Cyhoeddodd llywodraeth y DU Gynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes Coronafeirws dros dro i'w ddarparu gan Fanc Busnes Prydain. Bydd yn lansio ymhen ychydig wythnosau i gynorthwyo busnesau i gael benthyciadau a gorddrafftiau gan fanciau. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi mwy o hyder i fenthycwyr wrth barhau i ddarparu cyllid i BBaChau.

Bydd y cynllun yn cefnogi benthyciadau o hyd at £1.2m mewn gwerth. I ddechrau, bydd y warant newydd hon yn cefnogi hyd at £1bn o fenthyca ar ben y cymorth presennol a gynigir drwy Fanc Busnes Prydain.
Bydd ar gael i fusnesau yng Nghymru drwy'r banciau.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, dylai busnesau fonitro gwefan Banc Busnes Prydain.

Banc Datblygu Cymru

Mae gan Fanc Datblygu Cymru gyllid benthyca ac ecwiti sydd ar gael yn syth i fusnesau Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda Banc Datblygu Cymru i ystyried cymorth ychwanegol i helpu busnesau drwy effaith Covid-19. 

Hefyd, cyhoeddodd y Gweinidog y byddai Banc Datblygu Cymru yn cynnig gwyliau ad-dalu cyfalaf o dri mis i'w holl gwsmeriaid busnes i'w helpu i reoli'r effeithiau ariannol a allai ddeillio o'r feirws.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Banc Datblygu Cymru neu ffoniwch 0800 587 4140.

Asiantaeth Cymru Banc Lloegr - Covid-19 a Chymorth Busnes

Ddydd Mawrth 17 Mawrth cyhoeddodd y Banc a Thrysorlys Ei Mawrhydi Gyfleuster Ariannu Corfforaethol Covid (CCFF)​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ i roi cymorth ychwanegol i gwmnïau i oroesi effaith Covid-19 ar eu llifoedd arian parod. Mae dolen i’r llythyrau a gyfnewidiwyd rhwng y Llywodraethwr a'r Canghellor (sy'n nodi pwy sy'n gyfrifol am beth) ar gael yma.

11 Mawrth cyhoeddodd y Banc becyn mawr o fesurau hefyd i helpu i gadw cwmnïau mewn busnes a phobl mewn swyddi ac i helpu i atal tarfu dros dro rhag achosi niwed economaidd hirdymor. Cafodd y pecyn​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ei gydlynu ar draws meysydd cyfrifoldeb y Banc a'i gyhoeddi ar yr un diwrnod â Chyllideb y llywodraeth​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.  
 ​​​​​​

I gael rhagor o gymorth a chyngor busnes, cysylltwch â Busnes Cymru ar: 03000 6 03000