Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 Cymorth i Fusnesau

I gael rhagor o gymorth a chyngor busnes, cysylltwch â Busnes Cymru ar: 03000 6 03000

Mae amrywiaeth o gymorth ariannol ar gael i fusnesau sydd wedi dioddef oherwydd pandemig COVID-19.

Bydd y wybodaeth isod yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r cymorth ariannol sydd ar gael i fusnesau ar hyn o bryd:

Ailagor busnesau-cymorth ac arweiniad


O ddydd Llun 22ain Mehefin 2020, gall pob siop nad yw'n hanfodol ailagor cyn belled ag y bo manwerthwyr yn cydymffurfio â chyfreithiau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau iechyd a diogelwch.

Mae digon o wybodaeth ar gael i fusnesau, felly rydym wedi llunio porth gwybodaeth, a fydd yn darparu gwybodaeth, canllawiau a chyngor ar sut i agor eich busnes yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth

Cymorth i Fusnesau Bach


Os ydych yn fusnes bach â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, byddwch yn gymwys i gael grant gwerth £10,000.

Darllenwch ein tudalennau busnes COVID-19: Grantiau i gefnogi busnesau lleol, i gael gwybod mwy ac i wneud cais.


Mae’r Cynllun Grant i Fusnesau bellach wedi cau i geisiadau newydd. Os cyflwynoch eich cais neu e-bost cyn 5pm ar 30 Mehefin bydd yn dal i gael ei brosesu.

Cymorth Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 

Caiff busnesau sydd â gwerth ardrethol o £500,000 neu lai ryddhad rhag 100% o’u hardrethi busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.  Yn ogystal, mae grant o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.​ Gallwch ddod o hyd i werth ardretholeich busnes ar wefan GOV.UK​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. Darllenwch ein tudalennau busnes COVID-19:Grantiau i gefnogi busnesau lleol, i gael mwy o wybodaeth am ryddhad ardrethi busnes.


Mae’r Cynllun Grant i Fusnesau bellach wedi cau i geisiadau newydd. Os cyflwynoch eich cais neu e-bost cyn 5pm ar 30 Mehefin bydd yn dal i gael ei brosesu.


Elusennau a sefydliadau dielw 

Mae grant o hyd at £10,000 ar gael i'r partïon canlynol, sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai ac sy'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch:   

  • Trethdalwyr sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC);
  • ​Cyrff dielw y mae Cyngor Caerdydd yn ystyried eu bod yn gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt ar hyn o bryd yn derbyn rhyddhad elusennol neu CASC, sy'n derbyn neu sydd â hawl i ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn. 


Mae’r Cynllun Grant i Fusnesau bellach wedi cau i geisiadau newydd. Os cyflwynoch eich cais neu e-bost cyn 5pm ar 30 Mehefin bydd yn dal i gael ei brosesu.


Cynllun Cadw Swyddi

Gall holl gyflogwyr y DU gael cymorth i barhau i dalu rhan o gyflogau'r cyflogeion a fyddai fel arall wedi eu diswyddo yn ystod yr argyfwng hwn.​ I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ganllawiau GOV.UK ynghylch y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cronfa Cadernid Economaidd

Bydd y gronfa werth £500 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi cwmnïau o bob maint, gan gynnwys mentrau cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar y rhai nad ydynt wedi elwa eisoes ar grantiau coronafeirws a gyhoeddwyd eisoes gan Lywodraeth Cymru. Ewch i wefan GOV.UK i gael mwy o wybodaeth am y Gronfa Cadernid Economaidd​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Bydd Banc Datblygu Cymru hefyd yn rhoi £100 miliwn hefyd i ddarparu benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gyfraddau llog ffafriol ar gyfer y rhai na allant gael y mesurau cymorth a gyhoeddwyd eisoes. Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19 ar wefan Banc Datblygu Cymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Rhennir y Gronfa Gwydnwch Economaidd fel a ganlyn:

  • ​Cynllun Benthyciadau Busnes COVID-19 Cymru gwerth £100m a weinyddir gan Fanc Datblygu Cymru (tanysgrifiad yn llawn)
  • Cronfa £100m i gefnogi microfusnesau
  • Cronfa £300m i gefnogi busnesau o bob maint

I wela a allwch fanteisio arno, defnyddiwch y gwiriwr cymhwysedd cymorth COVID-19​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Coronafeirws

Cymorth i BBaChau gyda throsiant hyd at £45 miliwn i gael cyfalaf gweithio (gan gynnwys benthyciadau, gorddrafftiau, cyllid anfonebau a chyllid asedau) gwerth hyd at £5 miliwn ac am hyd at 6 blynedd.  Dysgwch fwy am gynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil Coronafeirws​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

Bydd y cynllun hwn yn caniatáu i chi hawlio grant trethadwy gwerth 80% o'ch elw masnachu hyd at uchafswm o £2,500 y mis am y 3 mis nesaf. Bydd modd ymestyn hyn os oes angen. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau GOV.UK ynghylch y Cynllun Cymorth Incwm Hunan-gyflogaeth​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Caiff taliadau Treth Incwm sy'n ddyledus ym mis Gorffennaf 2020 dan y System Hunanasesu eu gohirio tan fis Ionawr 2021.  Mae hwn yn gynnig awtomatig ac nid oes angen unrhyw geisiadau. Ni fydd unrhyw gosbau na llog am dalu'n hwyr yn cael eu codi yn y cyfnod gohirio. 

Gohirio Taliadau TAW 

Cynorthwyir busnesau drwy ohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) am 3 mis.  Bydd y gohiriad yn gymwys o 20 Mawrth 2020 tan 30 Mehefin 2020.  ​Darllenwch ganllawiau GOV.UK ynghylch gohirio taliadau TAW oherwydd coronafeirws​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Arian brys ar gyfer teledu a digidol

Cronfa Datblygu Teledu Brys

Nod y Gronfa Datblygu Teledu Brys​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yw darparu cymorth ariannol uniongyrchol i gwmnïau cynhyrchu annibynnol cynhenid yn ystod argyfwng Coronafeirws. 

Bydd cymorth ar gael i gwmnïau ddefnyddio'r amser, pan na ellir cynhyrchu, i ddatblygu projectau a fydd yn eu rhoi mewn sefyllfa gryfach i gadarnhau comisiynau unwaith y bydd y dull arferol o weithio yn ailddechrau. 


Gronfa Datblygu Digidol Brys 

Bydd y gronfa (EDDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn darparu cymorth ariannol uniongyrchol ar gyfer gemau, animeiddio, asiantaethau digidol a busnesau digidol creadigol yn ystod y pandemig hwn.  Y nod yw cefnogi cadw eiddo deallusol gan gwmnïau cynhenid a fydd, yn ei dro, yn eu helpu i dyfu, a hefyd i alluogi cwmnïau creadigol digidol i ddatblygu gwasanaethau newydd a gwella neu gyflwyno llwyfannau newydd ar gyfer cynnwys digidol.Pecyn cymorth busnes gwerth £1.4bn i helpu busnesau ledled Cymru

Mae’r cymorth hwn yn cyfateb i'r mesurau yn Lloegr sy'n rhoi hwb y mae mawr ei angen i fusnesau bach sy'n ei chael hi’n anodd ymdopi ag effaith yr argyfwng Coronafeirws.

Rhyddhad Cyfradd BusnesMae’r Cynllun Grant i Fusnesau bellach wedi cau i geisiadau newydd. Os cyflwynoch eich cais neu e-bost cyn 5pm ar 30 Mehefin bydd yn dal i gael ei brosesu.

Mae busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o £500,000 neu lai yn derbyn rhyddhad cyfraddau busnes 100% ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21.

Grantiau i gefnogi busnesau lleol

Yn ogystal â’r cynllun rhyddhad ardrethi busnes, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £850m ychwanegol ar gael drwy gynllun grant newydd i fusnesau. Bydd hyn yn golygu y bydd bob busnes, sydd ar hyn o bryd yn gymwys ar gyfer disgownt Ardrethi Busnesau Bychan, hynny yw y rheiny sydd â gwerth ardrethol hyd at £12,000, yn derbyn grant o £10,000.

Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 yn derbyn grant o £25,000.

 ​  

Cynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes

Cyhoeddodd llywodraeth y DU Gynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes Coronafeirws dros dro i'w ddarparu gan Fanc Busnes Prydain. Bydd yn lansio ymhen ychydig wythnosau i gynorthwyo busnesau i gael benthyciadau a gorddrafftiau gan fanciau. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi mwy o hyder i fenthycwyr wrth barhau i ddarparu cyllid i BBaChau.

Bydd y cynllun yn cefnogi benthyciadau o hyd at £1.2m mewn gwerth. I ddechrau, bydd y warant newydd hon yn cefnogi hyd at £1bn o fenthyca ar ben y cymorth presennol a gynigir drwy Fanc Busnes Prydain.
Bydd ar gael i fusnesau yng Nghymru drwy'r banciau.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, dylai busnesau fonitro gwefan Banc Busnes Prydain.

Banc Datblygu Cymru

Mae gan Fanc Datblygu Cymru gyllid benthyca ac ecwiti sydd ar gael yn syth i fusnesau Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda Banc Datblygu Cymru i ystyried cymorth ychwanegol i helpu busnesau drwy effaith Covid-19. 

Hefyd, cyhoeddodd y Gweinidog y byddai Banc Datblygu Cymru yn cynnig gwyliau ad-dalu cyfalaf o dri mis i'w holl gwsmeriaid busnes i'w helpu i reoli'r effeithiau ariannol a allai ddeillio o'r feirws.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Banc Datblygu Cymru neu ffoniwch 0800 587 4140.

Asiantaeth Cymru Banc Lloegr - Covid-19 a Chymorth Busnes

Ddydd Mawrth 17 Mawrth cyhoeddodd y Banc a Thrysorlys Ei Mawrhydi Gyfleuster Ariannu Corfforaethol Covid (CCFF)​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ i roi cymorth ychwanegol i gwmnïau i oroesi effaith Covid-19 ar eu llifoedd arian parod. Mae dolen i’r llythyrau a gyfnewidiwyd rhwng y Llywodraethwr a'r Canghellor (sy'n nodi pwy sy'n gyfrifol am beth) ar gael yma.

11 Mawrth cyhoeddodd y Banc becyn mawr o fesurau hefyd i helpu i gadw cwmnïau mewn busnes a phobl mewn swyddi ac i helpu i atal tarfu dros dro rhag achosi niwed economaidd hirdymor. Cafodd y pecyn​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ei gydlynu ar draws meysydd cyfrifoldeb y Banc a'i gyhoeddi ar yr un diwrnod â Chyllideb y llywodraeth​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.  
 ​​​​​​

I gael rhagor o gymorth a chyngor busnes, cysylltwch â Busnes Cymru ar: 03000 6 03000

​​​